Změny baroreflexního vztahu srdečních intervalů a krevního tlaku během vertikalizace pacientů s míšní lézí

Authors

SVAČINOVÁ Jana ONDRUŠOVÁ Katarína JAVORKA Michal NOVÁKOVÁ Zuzana NOVÁKOVÁ Marie

Year of publication 2016
Type Conference abstract
Citation
Description Úvod. Výška a rozsah míšního poranění ovlivňuje nejen motorický a sensorický deficit, ale zasahuje také kardiovaskulární regulaci. Chronotropní účinek parasympatiku na kardiovaskulární systém je sice zachovaný, ale funkce baroreflexu je ovlivněna ztrátou informací z descendentní větve sympatiku. Cílem práce bylo vyhodnocení míry poškození baroreflexní regulace krevního tlaku pomocí analýzy kauzální interakce mezi systolickým krevním tlakem (STK) a srdečními intervaly (SI) u kvadruplegiků (KV, krční míšní léze), paraplegiků (PA, hrudní míšní léze) a zdravých kontrol (K). Metodika. Krevní tlak byl kontinuálně snímán u 13 KV (29 let), 9 PA (27 let) a 13 K (27 let) za klidových podmínek a během vertikalizace pomocí vertikalizátoru. Ze záznamu krevního tlaku byly získány sekvence STK a SI. Pomocí bivariantního autoregresního modelu byla vypočítána kauzální koherence (Coh) a kauzální zesílení přenosu variability (Gain) zprostředkované pouze baroreflexní nervovou drahou. Coh?si určuje těsnost vazby mezi STK a SI v baroreflexním směru. Kauzální Gain?si představuje novou metodu odhadu citlivosti baroreflexu (BRS). Porovnán byl rozdíl Coh?si a Gain?si jak mezi skupinami, tak mezi fázemi klidu a vertikalizace. Výsledky. V klidu nebyl nalezen rozdíl mezi skupinami. Během vertikalizace došlo k nárůstu Coh?si pouze u PA a K, takže KV měli oproti K a PA sníženou Coh?si. Naopak K a PA si během vertikalizace podrželi nezměněné Gain?si, zatímco KV vykázalo pokles Gain?si. Oba parametry negativně korelovaly s výškou míšní léze. Závěr. Porucha regulace krevního tlaku u pacientů s míšní lézí se projeví až během změny polohy těla. Schopnost baroreflexní nervové dráhy regulovat SI na základě STK během vertikalizace klesá s rostoucí výškou míšní léze. To vede k symptomům ortostatické hypotenze především u pacientů s krční míšní lézí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info