Mezifrekvenční vazba mezi elektrofyziologickou aktivitou lidského subthalamického jádra a mozkové kůry v exekutivně náročném oddball úkolu

Investor logo
Authors

DAMBORSKÁ Alena LAMOŠ Martin BRUNET Denis VULLIEMOZ Serge BOČKOVÁ Martina DEUTSCHOVÁ Barbora BALÁŽ Marek REKTOR Ivan

Year of publication 2021
Type Conference abstract
Citation
Description Úvod: Nedávné poznatky naznačují, že významnou roli v komunikaci uvnitř neuronálních sítí lidského mozku hrají vazby napříč frekvenčními pásmy elektrofyziologické aktivity. Amplituda vysokofrekvenčních oscilací je modulována fází nízkofrekvenčních oscilací v závislosti na mozkové oblasti a typu prováděného úkolu. Mezistrukturální mezifrekvenční vazba byla nedávno pozorována během klidového stavu mezi aktivitou subthalamického jádra (STN) a mozkové kůry. Intracerebrální studie v minulosti přinesly doklady o zapojení STN do exekutivních funkcí. Souvislost kortiko-subkortikálních interakcí s exekutivními funkcemi však zůstává doposud neobjasněna. Metodika: S cílem posoudit STN-kortikální interakce v exekutivních procesech jsme analyzovali mozkovou aktivitu simultánně snímanou elektrodami ze skalpu a přímo z STN u 12 pacientů s Parkinsonovou chorobou ve stavu on-medikace. Zkoumali jsme mozkovou aktivitu během sluchového oddball úkolu se zdvojenou terčovou reakcí, která vyžaduje intenzivnější zapojení exekutivních funkcí. Hodnotili jsme mezistrukturální mezifrekvenční vazbu (cross-structural phase-amplitude coupling, PAC) mezi aktivitou mozkové kůry a STN v širokém frekvenčním pásmu od 3 do 100 Hz. PAC jsme počítali na individuálních raw záznamech a event-related potenciálecch (ERP) s použitím envelope-to-signal korelační techniky. Výsledky: Napříč subjekty ve většině skalpových oblastech dominovala PAC v delta pásmu fáze nízkofrekvenčního signálu jak v raw signálu tak v ERP aktivitě. Ve většině skalpových oblastech převládala vazba mezi fází kortikální aktivity a amplitudou STN aktivity nad vazbou opačného směru. V raw signálu byla pozorována silnější vazba po terčovém než po frekventním podnětu. Závěr: Naše výsledky naznačují, že v rámci funkční organizace neuronálních sítí lidského mozku se STN zapojuje do exekutivních procesů, a to převážně ve směru kortiko-subkortikálním, tedy formou “shora dolů”. Studie byla podpořena granty GAČR 21-25953S, FNS 192749, CRSII5_170873 a získala podporu od MŠMT ČR v rámci projektu CEITEC 2020 (LQ1601).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info