PALIATIVNÍ DOMÁCÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA - PŘEHLED METODY A DATA Z NÁRODNÍHO REGISTRU ČR

Authors

TUČEK Štěpán GOJDA Jan ŠENKYŘÍK Michal TOMÍŠKA Miroslav EHRLICHOVÁ Lucie EID Michal BRANČÍKOVÁ Dagmar BEDNAŘÍKOVÁ Markéta ANDRÁŠKOVÁ Věra FURDEK Michal

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Domácí parenterální výživa (DPV) je život zachraňující metoda nutná u pacientů se selháním střeva. Příčinou tohoto selhání mohou být různé stavy vč. nádorových onemocnění. U pacientů s nádorovým onemocněním může být DPV nutná v kurativním (u vyléčených) nebo paliativním (u nevyléčitelně nemocných) nastavení. Příkladem jsou stavy obstrukce gastrointestinálního traktu, které vedou k nemožnosti použití střeva pro perorální nebo enterální podání nebo tam, kde toto podání nedostačuje. DPV je indikována pro pacienty v dobrém klinickém stavu, kde limitující je nedostatek živin, ale samo nádorové onemocnění není natolik pokročilé, aby svého nositele ohrožovalo přímo na životě. V ČR jsou pacienti na DPV od roku 1986 a metoda se stále rozvíjí, v současnosti je plně hrazená ze zdravotního pojištění za podmínek podání lege artis v nutričním centru. S rozvojem onkologie postupně přibývá paliativních indikací DPV na úkor nepaliativních. Registr domácí nutriční podpory (REDNUP) funguje od roku 1993, je spravován Pracovní skupinou domácí parenterální výživy (PSDPV) při České společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP). Existence registru umožnila zavedení plné úhrady ze zdravotního pojištění, plánování plátcům péče a další rozvoj metody DPV vč. auditu kvality péče. Ve sdělení bude předveden aktuální stav a analýza nejnovějších zadaných dat a stavu registru.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info