Nádorové markery v diagnostice onkologických onemocnění - kazuistika

Authors

KYSELÁK Ondřej

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Východiska: Většina nádorových markerů má poměrně nízkou dia gnostickou senzitivitu i specifi citu. Jejich vyšetřování pro rutinní screening onkologických onemocnění proto není vhodné; primárně jsou určeny pro sledování průběhu onemocnění a efektu terapie. Případ: 56letá doposud zcela zdravá pacientka byla odeslána v roce 2017 do ambulance Oddělení klinické bio chemie FN u sv. Anny v Brně pro dyslipidemii. Udávala ale pocit tlaku v břiše, návratu soust do jícnu a progredující dyspeptické potíže charakteru zvracení. Na UZ břicha byly pouze parapelvické cysty levé ledviny. Kromě mírné dyslipidemie byl laboratorní nález v normě, stejně tak i hodnoty vyšetřených nádorových markerů. Pacientka byla odeslána k provedení gastrofi broskopie, kde byla prokázána okrouhlá stenóza kardie, těsně průchodná pro endoskop. CT jícnu a žaludku a endosonografi e horního zažívacího traktu následně prokázaly přítomnost tumorózní infi ltrace kardie s lymfatickými uzlinami v okolí, avšak bez disseminace procesu. Histopatologicky šlo o nízce diferencovaný adenokarcinom gastroezofageální junkce. Pacientka podstoupila gastrektomii s našitím ezofagojejunální anastomózy a dvě navazující série adjuvantní chemoterapie (režim FUFA Mayo). Protože onemocnění bylo komplikováno malnutricí a kachexií (54 kg v době stanovení dia gnózy vs. 39 kg při kontrole po léčbě), nebyla provedena původně plánovaná adjuvantní radioterapie. Před provedením gastrektomie (tedy přibližně 1 měsíc po prvním vyšetření v naší ambulanci) byla zjištěna pouze hraniční elevace CA 72-4, při laboratorním vyšetření po léčbě byly všechny vyšetřované nádorové markery opět v referenčních mezích. Pacientka je t. č. sledována v onkologické ambulanci FN u sv. Anny v Brně, doposud bez recidivy onemocnění. Závěr: Dia gnostika onkologických onemocnění vyžaduje komplexní přístup. Nádorové markery zde mají spíše pomocnou roli a jejich fyziologické hodnoty nevylučují přítomnost nádoru. Ta se může projevit i změnami v běžných laboratorních parametrech (často se pak jedná o náhodný nález). Dia gnostika se proto musí opírat především o anamnézu, klinické vyšetření a využití zobrazovacích metod.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info