Dosahování cílových hodnot lipidů u pacientů s familiární hypercholesterolemií v klinické prax

Authors

KYSELÁK Ondřej SOŠKA Vladimír

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Familiární hypercholesterolemie (FH) je závažné dědičné onemocnění spojené s velmi vysokými koncentracemi LDL- -cholesterolu (LDL-C). To urychluje progresi aterosklerózy a vede ke vzniku časných kardiovaskulárních (KV) komplikací, především akutního infarktu myokardu. FH je nejčastěji způsobena mutací v genu pro LDL-receptor (LDLR) nebo v genu pro apolipoprotein B (APOB). Předpokladem úspěšné prevence aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s FH je intenzivní hypolipidemická terapie a dosažení cílových hodnot LDL-C. Mnoho pacientů není dostatečně léčeno a cílových hodnot LDL-C nedosahují. Cíl: Cílem práce bylo zjistit, u kolika procent dlouhodobě léčených pacientů s FH se daří dosáhnout cílových hodnot LDL-C a dalších lipidů v závislosti na typu prokázané mutace, způsobu terapie a výši rizika fatální KV-příhody. Metodika: Zpracována byla data souboru 179 pacientů s FH, kteří byli v období 2001–2021 dispenzarizováni a léčeni v ambulanci Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Pro statistické vyhodnocení dat byly použity metody nepárového t-testu a výpočtu poměrů šancí (Odds Ratio). Výsledky: 61 % pacientů bylo léčeno vysoce intenzivní statinovou léčbou (HIT), 19 % biologickou léčbou (BIO) a 13 % pacientů jejich kombinací (BIO + HIT). Byl zjištěn statisticky významný rozdíl výchozích koncentrací celkového cholesterolu (T-C), LDL-C, HDL-C, non-HDL-C, apoA1 a apoB mezi skupinami pacientů s mutací v genu APOB a v genu LDLR. Léčbou bylo dosaženo průměrného snížení T-C o 40,2 %, LDL-C o 51,1 %, non-HDL-C o 49,1 % a apoB o 38,3 % ze vstupních hodnot. V celém souboru dosáhlo cílové hodnoty LDL-C 53 % pacientů (61 % pacientů s mutací v genu LDLR a 31 % s mutací v genu APOB). Šance na dosažení cílové hodnoty LDL-C byla 3,7krát vyšší u skupiny s mutací v LDLR než ve skupině s mutací v APOB (p = 0,0004). Cíle dosáhlo 56 % pacientů léčených HIT a 82 % pacientů léčených BIO-léčbou. Šance na dosažení cílové hodnoty byla 3,4krát vyšší u BIO-léčby než při terapii HIT (p = 0,0135). V závislosti na výchozí hodnotě KV-rizika dosáhlo cíle 53 % pacientů ve vysokém a 54 % pacientů ve velmi vysokém riziku. Závěr: I přes velmi vysoké výchozí hodnoty LDL-cholesterolu lze dosahovat intenzivní hypolipidemickou terapií cílových hodnot krevních lipidů u nadpoloviční většiny pacientů s FH.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info