Hypertriglyceridemické genové skóre u pacientů s genotypem APOE2/E2 jako možný prediktor rozvoje familiární dysbetalipoproteinemie

Authors

ŠATNÝ M. ALTSCHMIEDOVÁ T. TODOROVOVÁ V. KYSELÁK Ondřej HUBÁČEK J. A. SOŠKA Vladimír VRABLÍK M.

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Familiární dysbetalipoproteinemie (FD) je autosomálně recesivně (zřídka dominantně) dědičné onemocnění, které bývá téměř výhradně spojené s genem pro apolipoprotein E (APOE). Pouze u malé části pacientů s typickým genotypem APOE2/E2 však dojde k manifestaci fenotypu smíšené dyslipidemie (DLP), a to v kontextu dalších metabolických, respektive dosud jasně nepopsaných genetických faktorů. Metody: U 71 pacientů s FD a 90 kontrol (všichni homozygoti APOE2/E2; rs429358) jsme provedli screening 18 jednonukleotidových polymorfizmů (Single Nucleotide Polymorphism – SNP) v genech zapojených do metabolizmu triglyceridů. Výsledky: 2 SNP byly významně asociovány s fenotypem FD (rs439401 v rámci APOE a rs964184 v rámci APOA5). Bylo vytvořeno nevážené genové rizikové skóre (GRS; suma rizikových alel) jakožto genetický prediktor rozvoje FD u pacientů se základním genotypem APOE2/E2. Nevážené GRS vytvořené z 5 nejsilnějších SNP (v rámci genů pro APOE, APOA5, CFT1, LPL a TYW1B) spolehlivě rozlišovalo mezi FD a kontrolami (OR 4,97; CI 2,24–11,06, p < 0,00003). Závěry: Bylo nalezeno několik SNP, tj. individuálních aditivních genetických faktorů, ovlivňujících rozvoj FD. Nevážené GRS tedy jasně zlepšuje predikci rozvoje FD u homozygotů APOE2/E2.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info