ZMĚNY PARAMETRŮ PULZOVÉ VLNY U PACIENTŮ S BIKUSPIDÁLNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNÍ A PŘIDRUŽENÝMI PATOLOGIEMI ASCENDENTNÍ AORTY

Authors

BARTKO Ľubomír BUDÍNSKÁ Xenie ŽÁKOVÁ Daniela BEDÁŇOVÁ Helena FILA Petr SVÍZELA Vojtěch NOVÁKOVÁ Zuzana

Year of publication 2023
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Bikuspidální aortální chlopeň (BAV) patří mezi nejčastější vrozené abnormality srdce. Prevalence v populaci je udávána v rozmezí 0,5–2 %. BAV je tak významným rizikovým faktorem pro vznik patologie v oblasti aortální chlopně a ascendentní aorty. Cílem naší studie bylo zjistit vliv BAV a patologií s ní spojených na cévní systém, a to na základě analýzy parametrů karotido-femorální pulzové vlny pomocí aplanační tonometrie. Ve spolupráci s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie jsme vyšetřili soubor 27 pacientů s diagnózou BAV. Dle patologie jsme soubor pacientů rozdělili do třech skupin: BAV s regurgitací nebo s regurgitací spojenou s dilatací kořene aorty (skupina BR+k: 9 pacientů, věk 38±11 let), BAV s regurgitací a dilatací ascendentní aorty (skupina BRa: 10 pacientů, 43±12 let) a BAV s regurgitací, dilatací kořene i ascendentní aorty (skupina BRka: 8 pacientů, 42±9 let). U všech pacientů byla provedena analýza karotido-femorální pulzové vlny. Přístrojem Sphygmocor byly stanoveny: systolický tlak (STK), diastolický tlak (DTK), rychlost pulzové vlny (PWV), augmentační tlak (AP), augmentační index standardizovaný na tepovou frekvenci 75/min (AIx75). Výsledky: BR+k: STK 137±11 mmHg, DTK 79±12 mmHg, PWV 4,7±1,2 m/s, AP 10,2±6,3 mmHg, AIx75 18,6±13,6; BRa: STK 129±25 mmHg, DTK 78±9 mmHg, PWV 3,8±1,1 m/s, AP 15,6±11,0 mmHg, AIx75 27,9±13,2. BRka: STK 130±15 mmHg, DTK 74±7 mmHg, PWV 4,7±0,8 m/s, AP 8,8±5,5 mmHg, AIx75 11,5±15,3. Při porovnávání parametrů pulzové vlny (karotido-femorální) u jednotlivých skupin pacientů s BAV se v našem pilotním souboru vyčlenila skupina s problematikou dilatace ascendentní části aorty, která vykazuje statisticky významně odlišné hodnoty od skupin ostatních.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info