Poměr L-arginin/ADMA jako prediktor progrese diabetické nefropatie

Title in English L-arginine/ADMA ratio as a predictor of diabetic nephropathy progression
Authors

TANHÄUSEROVÁ Veronika TOMANDL Josef ŠTĚPÁNKOVÁ Soňa SVOJANOVSKÝ Jan KRUSOVÁ Darja OLŠOVSKÝ Jindřich BĚLOBRÁDKOVÁ Jana PÁCAL Lukáš KLEPÁRNÍK Martin KAŇKOVÁ Kateřina

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Metabolizmus L-argininu (substrát NOS) a methylovaných argininů: asymetrického dimethylargininu (ADMA, kompetitivní inhibitor NOS) a symetrického dimethylargininu (SDMA, blokátor transportu L-argininu do buňky)významně reguluje produkci NO a pravděpodobně tak ovlivňuje progresi diabetické nefropatie (DN). Dimethylarginin dimethylaminohydroláza (DDAH), enzym metabolizující ADMA, by mohl působit protektivně ve vztahu k DN. Celkem 438 osob s T1DM nebo T2DM a variabilním stupněm poškození ledvin bylo prospektivně sledováno po dobu mediánu 39 měsíců. Hodnotili jsme následující klinické “end-points”: (1) progrese DN za dobu sledování, (2) závažná kardiovaskulární událost (MCVE), (3) kardiovaskulární mortalita (CVM)a (4) celková mortalita (ACM). Pomocí HPLC jsme stanovily plazmatické hladiny ADMA, SDMA a L-argininu. Celkem 6 jednonukleotidových polymorfizmů (SNP) v genech DDAH1 a DDAH2 bylo stanoveno pomocí metod založených na PCR. Zjistili jsme, že: (1) plazmatické hladiny SDMA (ale ne ADMA) odráží u diabetiků renální funkci, SDMA se zdá být prediktorem progrese DN u diabetiků s žádným nebo mírným poškozením ledvin. (2) hladiny stanovovaných plazmatických markerů mají u studované skupiny osob vztah ke kardiovaskulární i celkové mortalitě, ale pouze poměr L-arginin/ADMA (ne samotná ADMA) může sloužit jako prediktor úmrtí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info