Sociálně znevýhodněné skupiny ve spektru výzkumných šetření (SOZSKU)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/0881/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Katedra sociální pedagogiky PdF MU se v dlouhodobém horizontu zaměřuje na nejrůznější témata spojená se sociálně znevýhodněnými skupina v oblasti působnosti sociální pedagogiky. Součástí jsou i výzkumná šetření, jejichž analýza nabízí náhled na danou situaci a posléze může přispět k efektivnější působnosti nejrůznějších metod a forem pedagogické práce.
Řešitelé se soustřeďují na analýzu a interpretaci dat a přípravu výzkumných a odborných studií. Mezi sociálně znevýhodněné skupiny řadíme skupiny dětí, ale i dospělých, kteří jsou zasaženi sociální exkluzí nebo nemají rovný přístup ke vzdělání kvůli svému sociokulturnímu znevýhodnění (děti migrantů a cizinců, romští žáci, některé subkultury mládeže, skupiny zasažené sociální patologií apod.). Projekt integruje dílčí témata, vytváří prostor pro vědecké studium a poznání specifických jevů spojených s touto problematikou, vytváří předpoklady pro týmovou spolupráci magisterských studentů, doktorandů a akademických pracovníků a umožňuje vytvářet společné edukační strategie specifických cílových skupin.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info