Project information
Fibroblast Growth Factor Signaling Controls Primary Cilia Length via Intestinal Cell Kinase (FGF controls cilia via ICK)

Project Identification
MUNI/E/0563/2018
Project Period
5/2018 - 3/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Většina buněk obratlovců má na svém povrchu vysoce specializovanou organelu, primární cílium, které soustředí řadu signálních drah a zprostředkovává mezibuněčnou komunikaci. Správně fungující cílium je nezbytnou součástí zdravého vývoje a stárnutí všech ciliovaných organismů včetně člověka. V naší nedávno publikované práci jsme zjistili, ze signálování FGF (fibroblast growth factor) je velmi rozšířeným způsobem regulace délky a funkce cília, a že choroby spjaté s aberantní FGF signalizací jako je achondroplazie jsou cíliopatie. V předkládané práci přicházíme s objasněním molekulárního mechanismu interakce FGF s cíliem a tím je interakce FGF receptorů s kinázou ICK (intestinal cell kinase). ICK je známým a evolučně konzervovaným regulátorem délky a funkce primárního cília. Delece ICK vede k deregulaci délky cília, a ztráta kinázové aktivity u člověka vede k letálním skeletálním cíliopatiím a asociuje s nádory. V této práci jsme zjistili, že FGF receptor interaguje s ICK, fosforyluje ICK na několika tyrozinech a tím částečně snižuje její kinázovou aktivitu a mění délku a činnost cília. Tyto výsledky prohlubují naše chápání fyziologické funkce cília, ale také principů vzniku a rozvoje patologií jakými jsou kosterní cíliopatie a nádory.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info