Komplexní genomové profilování u pacientek s karcinomem ovaria léčených platinovými deriváty: identifikace prediktivních biomarkerů a ověření využitelnosti precizní onkologie

Project Identification
NU21-03-00306
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Karcinom ovaria je nejčastější příčinou úmrtí ze všech gynekologických nádorů. Navzdory senzitivitě většiny nádorů vůči standardně podávané systémové chemoterapii na bázi platiny přichází s primární rezistencí až čtvrtina pacientek, u nichž je podání platinových derivátů zcela neefektivní. Kromě mutací v kódujících oblastech genomu existují další změny jako například fúzní geny, které mohou přispívat ke vzniku primární či získané rezistence a mohou proto spolu s mutacemi sloužit jako prediktivní biomarkery. Přestože jsou známé některé genomové modifikace a imunitní ukazatele odpovědi na léčiva další linie, samotnou rezistenci na platinové deriváty v současnosti účinně predikovat nelze. Cílem této studie je vytvořit komplexní diagnostický algoritmus vhodný pro individualizaci a zefektivnění léčby pacientek s karcinomem ovaria. Identifikované mutace a genomové modifikace asociované se vznikem rezistence k léčbě platinovými deriváty budou dále testovány na modelech organoidů odvozených z nativní nádorové tkáně, krve a ascitu pacientek prospektivně zahrnutých do studie.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info