Project information
Modern techniques of nuclear magnetic resonance and their applications to study structure and dynamics of biologically relevant macromolecules

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA203/96/1513
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Nukleární magnetická resonance patři k nejrychleji se rozvíjejícím spektroskopickým metodám. Vývoj nových experimentálních technik je určován především potřebami spektroskopie při vysokých polích, která umožňuje detailní studium prostorové struktury biomakromolekul. Předkládaný projekt je orientován na vývoj nových experimentálních technik vicedimenzionální NMR spektroskopie a metodických postupů analýzy získaných dat. Při řešení se bude vycházet z dosavadních zkušeností řešitelů v této vědní oblasti. Experimentální práce budou zaměřeny na vývoj nových metod vícenásobných rezonancí pro studium struktury a dynamiky RNA oligonukleotidů značených izotopy 13C a 15N, pulzních technik gradientní NMR spektroskopie využívající gradientů x,y,z a na studium struktury modelových tRNA oligonukleotidů. V teoretické oblasti bude hlavní pozornost věnována metodice ab initio výpočtů chemických posunů jader 13C, 15N a 31P v nukleových kyselinách a vývoji netradičních způsobů výpočtu prostorové struktury biomakromolekul.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info