Hyperglykemie, 5-fluorouracil, a delece p53 ovlivňují proteinovou hladinu GLO1 u buněčné linie HCT116 a Dld1

Investor logo
Authors

KROČKA Erik VISLOCKÁ Alžbeta CHALÁSOVÁ Katarína PÁCAL Lukáš KAŇKOVÁ Kateřina

Year of publication 2018
Type Conference abstract
Citation
Description Úvod: Kolorektální karcinom (CRC) je světově 4. nejčastější onkologickou diagnózou. Epidemiologické studie prokázaly nepříznivý vliv T2DM na výsledek léčby CRC. Tento efekt může jít na vrub jak sdílených rizikových faktorů pro obě onemocnění, tak případně metabolických abnormalit indukovaných diabetem, například zvýšením tzv. dikarbonylového stresu, čím se myslí vystupňovaná tvorba methylglyoxalu (MGO), a tím modifikaci proteinů s následným ovlivněním jejich funkce. MGO je odstraňován enzymem glyoxalázou 1 (GLO1) jehož zvýšená exprese/aktivita u diabetu má jasně protektivní efekt. Zatímco u pokročilých stádií některých nádorů byla zjištěna snížená hladina i aktivita GLO1, u jiných nádorů včetně CRC byla pozorována vyšší hladina proteinu GLO1, přičemž inhibice GLO1 vedla ke stimulaci apoptózy, k redukci proliferace nádorových buněk a k zvýšení senzitivity nádorů k terapii. Z toho vyplývá ambivalentní role GLO1, kde její onkogenní resp. nádorsupresivní funkci ovlivňuje stadium a typ nádoru. Cílem této in vitro studie bylo zjistit vliv hyperglykemie, antidiabetické a cytotoxické léčby na hladiny proteinu GLO1 u buněčných linií odvozených od CRC. Metodika: K analýze proteinu GLO1 byly použity buněčné linie CRC: HCT116 (wildtype a varianta s deletovanou p53) a Dld1 (wildtype a varianta s deletovanou AGR2). Buňky byly kultivovány v kultivačním médiu McCoy respektive RPMI po dobu 30 hod v 8 experimentálních podmínkách – kombinace normoglykemie (NG) nebo hyperglykemie (HG) s nebo bez přídavku metforminu (MET) a s nebo bez 5-fluorouracilu (5-FU). Hladiny proteinu GLO1 byly stanovovány pomocí westernového přenosu. Výsledky: HG mírně zvýšila hladinu GLO1 u HCT116 v porovnání s NG, ale pouze u linie p53-/-. Metformin hladiny GLO1 neovlivňoval u žádné z buněčných linií. Srovnání mezi liniemi HCT116 p53+/+ a -/- po přidání 5-FU ukázalo nárůst hladiny GLO1 u p53 +/+ a pokles u p53-/-. NG tyto rozdíly zvýraznila, naopak HG je potlačila. Závěr: Z výsledků vyplývá, že možný vliv HG na enzym glyoxalázového systému GLO1 je omezen jenom na buňky s nefunkčním proteinem p53. Cytostatitkum 5-fluorouracil má protichůdný efekt na GLO1 v závislosti na funkčnosti p53. K poklesu hladin tohoto proteinu dochází jenom u buněk s nefunkčním p53 a i to jen v podmínkách NG. Naopak k nárůstu hladin tohoto proteinu dochází pouze u wildtype buněk a i to jen v podmínkách NG. V podmínkách HG simulujících diabetes nemá 5-FU vliv na hladiny proteinu GLO1. Práce byla podpořena grantem GA16-14829S GA ČR
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info