Analýza exprese genů regulujících apoptózu u nádorových linií prostaty po působení kapsaicinu.

Authors

BALVAN Jan AXMANOVÁ Martina GUMULEC Jaromír HOLUBOVÁ Monika SZTALMACHOVÁ Markéta RAUDENSKÁ Martina KIZEK René ADAM Vojtěch MASAŘÍK Michal

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Východiska Přírodní látky schopné ovlivňovat buněčné procesy na sebe v posledních letech díky potenciálnímu terapeutickému využití strhávají stále více pozornosti. Mezi takovéto látky patří také kapsaicin (CPS), který v rakovinných buňkách prostaty vykazuje vlastnosti nádorového supresoru. CPS je derivát homovanilové kyseliny vázající se na receptory TRPV1, kationtové kanály aktivované teplem, protony a vaniloidy. Tyto receptory jsou exprimovány i prostatickými buněčnými liniemi PC-3, 22Rv1 a PNT1A, stejně jako lidskou prostatickou tkání. Po navázáni CPS na TRPV1 dochází k tvorbě reaktivních forem kyslíku (ROS). Následkem zvýšené tvorby ROS dochází k fosforylaci Ser-15 proteinu p53 enzymem ATM (ataxia telangiectasia mutated), což se projeví transaktivací genů. Následkem exprese genů jako je Bax dochází k apoptóze. Proto jsme zaměřili naši pozornost ke sledování změn v expresi genu TP53, proapoptotického genu Bax a antiapoptotického genu Bcl-2, které ovlivňují proces apoptózy. Materiál a metody V experimentu byly použity linie PC-3, 22Rv1 (prostatické nádorové linie) a PNT1A (nenádorová linie). Buňky byly kultivovány v odpovídajícím médiu se zvyšující se koncentrací CPS. Pomocí RealTime-PCR byla stanovena relativní exprese vybraných genů. Vyhodnocení bylo provedeno metodou ddCt. Výsledky byly hodnoceny v SW Statistica 10 za užití obecných regresních modelů a hierarchické shlukové analýzy, hladina p< 0.05 byla považována za signifikantní. Výsledky V nádorové buněčné linii PC-3 jsme sledovali mírný nárůst exprese TP53 v buňkách vystavených koncentraci CPS 50 - 75 microM, stejně jako u pro-apoptotického genu Bax. Gen pro Bcl-2 vykazoval zvýšenou míru exprese při koncentraci CPS 100 microM. Nádorová buněčná linie 22Rv1 zvyšuje expresi TP53 s rostoucí koncentrací CPS, zatímco exprese Bax s rostoucí koncentrací klesá, stejně jako je tomu u genu Bcl-2. Tento fakt poukazuje na možnost, že CPS v linii 22Rv1 způsobuje zástavu buněčného cyklu, případně buněčnou smrt jinou než vnitřní apoptotickou dráhou. V nenádorové buněčné linii PNT1A narůstala exprese TP53 spolu s koncentrací CPS. Stejný trend vykazovala i exprese genů Bax a Bcl-2. Tento fakt potvrzuje předpoklad, že CPS pomocí aktivace p53 následkem tvorby ROS vede buňky k apoptóze. Závěr Karcinom prostaty je díky své vysoké incidenci a mortalitě vážným zdravotním problémem. Látky s potenciálním terapeutickým využitím si proto zasluhují pozornost. Porozumění jejich vlivu na fyziologii a patofyziologii buňky na molekulární úrovni je nezbytné pro další vývoj možných léčebných strategií v boji s tímto onemocněním. Naše výsledky potvrdily teorii, že změny, které v buňce proběhnou po vazbě CPS na receptor, vedou k apoptóze.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info