Analýza exprese methalothioneinu z volně cirkulující mRNA v séru jako potencionálního biomarkeru karcinomu prostaty

Investor logo
Authors

FOJTŮ Michaela HUDCOVÁ Kristýna GUMULEC Jaromír SZTALMACHOVÁ Markéta RAUDENSKÁ Martina KIZEK René ADAM Vojtěch MASAŘÍK Michal

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Východiska Karcinom prostaty je celosvětově druhým nejběžnějším maligním onemocněním u mužů, Česká republika v tomto odpovídá světovým statistikám. Při tomto onemocnění dochází již v časných fázích k alteraci metabolismu zinečnatých iontů, což může ovlivnit metabolismus asociovaných proteinů, zejména metalothioneinů (MT) a v důsledku toho může být výrazně ovlivněna prognóza pacientů. Metalothioneiny zinečnaté ionty vážou a díky deregulaci těchto kovů dochází ke změnám hladiny MT v biologických materiálech vč. tkání a séra. V dřívějších publikacích jsme poukázali na zvýšení hladin MT v séru pacientů, cílem této studie bylo optimalizovat separační protokol založený na paramagnetických mikročásticích, analyzovat expresní profil genu pro metalothionein 2 (MT2A) ve volně cirkulující mRNA v séru pacientů s karcinomem prostaty a porovnat jej s vzorky kontrolními. Dále bylo naším cílem prověřit, zda dysregulované hodnoty exprese MT2A souvisí s progresí onemocnění. Materiál a metody V rámci studie byla analyzována exprese MT2A z volně cirkulující mRNA v séru. Byla analyzována séra klinicky charakterizovaných pacientů s karcinomem prostaty společně se séry kontrolními. Volně cirkulující mRNA ze sér byla izolována pomocí magnetických mikročástic s imobilizovaným streptavidinem (mRNA Isolation Kit, Roche, Švýcarsko). Po přepisu byla cDNA analyzována kvantitativní RT-PCR s využitím DNA sond TaqMan Gene Expression Mix (Applied Biosystems, USA). Exprese MT2A byla analyzována relativně ddCt metodou. Výsledky Magnetické mikročástice, využité pro izolaci mRNA, se ukázaly být velmi přínosnými. Toto metoda izolace je velmi rychlá, nevyžaduje velké vstupní množství vzorku a navíc je zamezeno kontaminaci genomovou DNA, díky níž odpadá nutnost použití DNáz. V pilotním experimentu s využitím biostatistických metod byl pozorován statisticky významný rozdíl v expresi MT2A mezi pokusnou a kontrolní skupinou sér, hodnoty exprese MT2A vykazoval souvislost s Gleasonovým skóre. Závěr Přínosem stanovení exprese MT2A z volně cirkulující mRNA pomocí magnetických mikročástic je mimo výše uvedené také nízká cena a snadná manipulace, které tuto metodu zpřístupňují pro klinickou praxi a vysokokapacitní analýzy. Výsledky analýzy sér pacientů s karcinomem prostaty vypovídají o zvýšené expresi MT2A a její možné souvislosti s agresivitou onemocnění. MT2A by se tak mohl stát novým biomarkerem karcinomu prostaty a doplnit tak dnes v klinické praxi zavedené stanovení koncentrace PSA a učinit tak toto vyšetření selektivnějším.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info