Predikuje rodinná anamnéza průběh onemocnění u dilatační či zánětlivé kardiomyopatie?

Authors

CHALOUPKA Anna KREJČÍ Jan MÁCHAL Jan MLEJNEK Dalibor SOCHOROVÁ Dana OZÁBALOVÁ Eva HUDE Petr ŠPINAROVÁ Lenka

Year of publication 2016
Type Conference abstract
Citation
Description Cíl: Hlavní etiologické mechanizmy dilatační kardiomyopatie (DCM) jsou genetické, virové a autoimunitní. Familiární forma je přítomna u 20-45%. I u zánětlivé kardiomyopatie (ZCM) je diskutována možnost geneticky podmíněného sklonu ke vzniku onemocnění. Cílem práce bylo zhodnocení vlivu rodinné anamnézy (RA) na průběh onemocnění DCM a ZCM posouzením vývoje echo parametrů v 12 měsíčním sledování. Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno 165 pacientů; vyšetření zahrnovalo RA, EKG, echo, selektivní koronarografii a biopsii myokardu. U 64 pacientů (39%) byla potvrzena ZCM, u 101 pacientů (61%) zánět prokázán nebyl. V následné retrospektivní analýze byli pacienti rozděleni do 3 skupin dle RA. Skupina 0 (46%) měla negativní RA, skupina 1 (39%) měla v RA zachyceno kardiovaskulární onemocnění a skupina 2 (15%) měla pozitivní RA pro diagnózu náhlé srdeční smrti, srdeční selhání či DCM. Byly hodnoceny všechny standardně měřené echo parametry v době diagnózy a po 12 měsících. Hodnotili jsme vývoj echo parametrů v čase a na základě RA. Dále byla testována asociace mezi RA a přítomností zánětu v myokardu. Výsledky: Vstupní echo parametry se signifikantně nelišily mezi skupinami definovanými RA (p > 0,05). Všechny echo parametry vykazovaly v 12 měsíčním sledování změnu, u ZCM bylo zlepšení srdeční funkce výraznější než u DCM. Neprokázali jsme signifikantní rozdíl ve vývoji žádného z echo parametrů ve vztahu k RA (p > 0,05). (Graf 1 – změna EF LK v závislosti na RA). Nebyla prokázána asociace mezi RA a přítomností zánětu. Závěr: Prokázali jsme, že samotná RA nemá vztah k vývoji echo parametrů v 12 měsíčním sledování. Nepotvrdili jsme ani vztah RA a výskytu zánětu srdečního svalu. Samotná RA se tedy neukázala dostatečně senzitivním ukazatelem a u rodin pacientů s kardiomyopatií je nutné provádět komplexní kardiologické vyšetření.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info