Anurické selhání ledvin – kazuistika

Authors

ŘEHOŘOVÁ Jitka DIVÁCKÁ Petra LICHÁ Zuzana ŠENKYŘÍK Michal HUSTÝ Jakub

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Diferenciální diagnostika anurického selhání ledvin může být komplikovaná. Je nutné odlišení etiologie (prerenální, renální, postrenální), protože se liší způsob léčby. Incidence prerenálního je 40-80%. Pokud je vyvolávající příčina včas korigována, zvyšuje se možnost navození reverzibility ASL. Anurie je projevem, nikoliv diagnózou, je podezřelá z obstrukce vývodných močových cest, uzávěru renálních tepen nebo akutní a těžké glomerulonefritidy. Akutní uzávěr renální arterie je provázen bolestí břicha, nauzeou, často známky paralytického ileu. Diagnózu lze stanovit pomocí CT-angio, MRA. Klinický případ: Autoři popisují případ 52leté ženy s anurickým selháním ledvin. Pacientka v srpnu roku 2016 přijata na chirurgické oddělení pro bolesti břicha. Zjištěn uzávěr levé renální tepny, volen konzervativní postup, propuštěna domů. Za 3 dny rehospitalizace pro nové bolesti břicha, CT vyšetřením zjištěn uzávěr pravé renální tepny + nástěnná trombóza abdominální aorty subrenálně. Cévní chirurg nadále doporučuje konzervativní postup. Pacientka anurická, přeložena na naše pracoviště. Pacientce podáván kontinuálně heparin. Provedena lokální trombolýza renálních tepen. Kontrolní doppler s částečnou rekanalizací pravé renální tepny, přesto pacientka zůstává anurická. Zahájeny akutní iHD. Vyloučena hematoonkologická příčina (trepanobiopsie negativní), hematologická (nižší PS, vysoký F VIII - odběr v době HAK, kontrolní v normě, vstupně pozitivita antiB2GP1 IgM, kontrolní v normě). Vyloučena systémová AI onemocnění, bez průkazu vaskulitidy, PET/CT negativní, TU markery negativní, gynekologické vyšetření negativní, TEE - zachovalá funkce LK, bez průkazu zdroje embolizace. U pacientky arteriální hypertenze, sanace chrupu s extrakcí 15 zubů pro chronickou periapikální periodontitidu. Pacientka volí peritoneální dialýzu. Kontrolní CT v září roku 2016 s částečnou rekanalizací obou renálních tepen. Nadále antiagregační a antikoagulační terapie. V říjnu roku 2016 rozvoj diurézy. V lednu roku 2017 dle dopplera na renálních tepnách bilaterálně toky přítomné, vlevo na 1/2. V lednu roku 2018 úspěšná transplantace ledviny. Závěr: Autoři se ve své kazuistice snaží ukázat na složitost diferenciální diagnostiky etiologie bilaterální trombózy renálních tepen. Nutnost úzké rychlé mezioborové spolupráce. Trombóza renální tepny vede k rychlé ztrátě funkce, která včasným intervenčním zákrokem může být reverzibilní.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info