Analysis of circulating hypoxia-related microRNAs in transarterial chemoembolization with degradable and non-degradable embolic agents

Authors

ZAVADIL Jan ANDRAŠINA Tomáš JURÁČEK Jaroslav ČECHOVÁ Barbora SLABÝ Ondřej GOLDBERG S. Nahum

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Pacienti se středně pokročilým hepatocelulárním karcinomem (HCC) mohou být léčeni metodou transarteriální chemoembolizací (TACE). Ukázalo se, že hypoxie vyvolaná TACE má i systémové účinky tvorbou proangiogenních a dalších hypoxických faktorů, jejichž exprese je regulovaná pomocí mikroRNA. Tato studie porovnává plazmatické koncentrace mikroRNA (miR-21, miR-210) a další látky závislé na hypoxii (VEGF, HIF) u pacientů podstupujících TACE s degradabilními a nedegradabilními částicemi. Tato prospektivní studie sestává z 20 po sobě jdoucích pacientů s diagnostikovaným HCC ve středně pokročilém stádiu, kteří byli léčeni metodou TACE. U první skupiny s 10 pacienty byly použity nedegradabilní částice (DC Beads, Biocompatible Ltd.) a u druhé skupiny s 10 pacienty degradabilní částice (EmboCept S, PharmaCept GmbH). Koncentrace mikroRNA HIF a VEGF byly změřeny pomocí specifických TaqMan MicroRNA assays a metod kvantitativní polymerázové řetězové reakce ze vzorků krevní plazmy různých časových intervalech (před zákrokem, ihned po něm a s odstupem 24 hod). Mann Whitney U test byl použit pro porovnání dvou skupin pacientů. Pozorovali jsme signifikantní vzestup plazmatické koncentrace miR-210, HIF a VEGF 24 hodin po výkonu TACE u pacientů léčených nedegradabilními částicemi v porovnání s pacienty léčených degradabilními částicemi (P=0,0147; u HIF a VEGF třeba ještě doměřit a dodělat statistiku). Neprokázali jsme signifikantní rozdíl v plazmatické koncentraci miR-21 u pozorovaných skupin pacientů. Výsledky naší pilotní studie prokazují signifikantně nižší plazmatické koncentrace látek závislých na hypoxii u pacientů podstupujících TACE s degradabilními částicemi v porovnání s pacienty léčenými nedegradabilními částicemi. Užití degradabilních částic proto může potencionálně vést k nižší systémové sekreci biomolekul, které mají angiogenní potenciál.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info