Analysis of circulating hypoxia-related microRNAs in transarterial chemoembolization with degradable and non-degradable embolic agents

Autoři

ZAVADIL Jan ANDRAŠINA Tomáš JURÁČEK Jaroslav ČECHOVÁ Barbora SLABÝ Ondřej GOLDBERG S. Nahum

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Pacienti se středně pokročilým hepatocelulárním karcinomem (HCC) mohou být léčeni metodou transarteriální chemoembolizací (TACE). Ukázalo se, že hypoxie vyvolaná TACE má i systémové účinky tvorbou proangiogenních a dalších hypoxických faktorů, jejichž exprese je regulovaná pomocí mikroRNA. Tato studie porovnává plazmatické koncentrace mikroRNA (miR-21, miR-210) a další látky závislé na hypoxii (VEGF, HIF) u pacientů podstupujících TACE s degradabilními a nedegradabilními částicemi. Tato prospektivní studie sestává z 20 po sobě jdoucích pacientů s diagnostikovaným HCC ve středně pokročilém stádiu, kteří byli léčeni metodou TACE. U první skupiny s 10 pacienty byly použity nedegradabilní částice (DC Beads, Biocompatible Ltd.) a u druhé skupiny s 10 pacienty degradabilní částice (EmboCept S, PharmaCept GmbH). Koncentrace mikroRNA HIF a VEGF byly změřeny pomocí specifických TaqMan MicroRNA assays a metod kvantitativní polymerázové řetězové reakce ze vzorků krevní plazmy různých časových intervalech (před zákrokem, ihned po něm a s odstupem 24 hod). Mann Whitney U test byl použit pro porovnání dvou skupin pacientů. Pozorovali jsme signifikantní vzestup plazmatické koncentrace miR-210, HIF a VEGF 24 hodin po výkonu TACE u pacientů léčených nedegradabilními částicemi v porovnání s pacienty léčených degradabilními částicemi (P=0,0147; u HIF a VEGF třeba ještě doměřit a dodělat statistiku). Neprokázali jsme signifikantní rozdíl v plazmatické koncentraci miR-21 u pozorovaných skupin pacientů. Výsledky naší pilotní studie prokazují signifikantně nižší plazmatické koncentrace látek závislých na hypoxii u pacientů podstupujících TACE s degradabilními částicemi v porovnání s pacienty léčenými nedegradabilními částicemi. Užití degradabilních částic proto může potencionálně vést k nižší systémové sekreci biomolekul, které mají angiogenní potenciál.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info