Publikační fond

Cílem tohoto nástroje je podpora excelentních publikací autorů z Lékařské fakulty MU. Účelem fondu je pokrytí publikačních nákladů v roce 2021, za předpokladu splnění níže uvedených pravidel. Žádost se zasílá emailem k rukám proděkana pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj LF (prof. MUDr. Tomáše Kašpárka, Ph.D., tkasparek@med.muni.cz) a v kopii referentce pro výzkum a vývoj (Mgr. Tereza Miškechová, tereza.miskechova@med.muni.cz).

Kritéria:

Způsobilé náklady:

Způsob proplácení:

Schválené způsobilé náklady budou propláceny Oddělením národních projektů na základě zaslaného daňového dokladu (faktury) vystaveného na Masarykovu univerzitu Lékařskou fakultu (tzn. na faktuře bude uvedeno: Masarykova univerzita Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno včetně uvedení VAT: CZ00216224).

  Kontakt:

Mgr. Tereza Miškechová

referentka pro výzkum a vývoj – Oddělení pro vědu a kvalitu


telefon: 549 49 5405
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info