Vědecké publikování

Vědecké publikování patří ke klíčovým prostředkům vědecké komunikace. Dodržování principů etiky a zásad dobré publikační praxe je nezbytné pro zajištění kvality a integrity vědecké práce a přispívá k utváření obrazu vědce i celé univerzity.

Proč je důležité mít ORCID? Přečtěte si zde. Postoj MU k nakladatelství MDPI

Vědecká identita

Ke spolehlivému přiřazení publikací a dalších výsledku vědecko-výzkumné práce doporučujeme autorům využívat tzv. autorské identifikátory. Jedinečné a trvalé identifikátory umožní spolehlivou identifikaci autora i v případě různých forem zápisu, shody nebo změny jména, různých forem afiliací a případných chyb. Masarykova univerzita velmi doporučuje vědcům zřízení identifikátoru ORCID nebo ResearcherID. Po založení vložte svůj identifikátor do IS a udržujte svůj profil aktualizovaný. Identifikátory ORCID a ResearcherID lze vzájemně propojit a předávat informace o publikacích, není tedy třeba vyplňovat každý profil jednotlivě. Problematiku trvalých identifikátorů na MU upravuje pokyn MU č. 1/2021.

ORCID

ORCID (Open Researcher & Contributor ID) je persistentní digitální identifikátor vědce poskytovaný bezplatně neziskovou organizací ORCID. Registrace a vytvoření identifikátoru je možné na webu ORCID (návod zde).

ResearcherID

ResearcherID je unikátní identifikátor vědce poskytovaný společností Clarivate Analytics, dostupný na platformě Publons. Identifikátor je propojen s databází Web of Science – po spárování publikací z WoS může autor sledovat další ukazatele (h-index, citovanost apod.) Identifikátor může být přiřazen autorům s alespoň jednou publikací na Web of Science. Pro přiřazení ResearcherID je nutná registrace v Publons (návod zde).

Dobrá praxe vědeckého publikování

  DOBŘE ŠPATNĚ
Autorství Řídím se principy etiky vědeckého publikování. Připisuji autory, kteří se na vzniku díla významně nepodíleli nebo nesplňuji definici autorství.
  Respektuji oborová pravidla. Uměle navyšuji svůj publikační výkon.
  Jako autor/ka jsem významnou měrou intelektuálně přispěl/a k vytvoření díla a splňuji definici autorství. Řádně necituji, dopouštím se plagiátorství.
  Řádně odkazuji na zdroje. Nepoužívám vědecké identifikátory, případně neudržuji svoje profily aktuální.
  Seznámím se s finální verzí článku.  
  Když objevím chybu ve své publikaci, provedu náležité kroky (vydání errata, retrakce, …).  
  Používám vědecké identifikátory (ORCID, ResearcherID).  
Afiliace Moje afiliace odráží skutečné přispění instituce k výsledku. Uvádím afiliaci instituce, ve vztahu k níž výsledek nevznikl.
  Afiliace uvádím ve správném formátu. Uvádím nestandardní formy afiliací.
Vědecká data Vytvořím a průběžně aktualizuji Data management plan (DMP). Neplánuji jak, budu se svými výzkumnými daty zacházet.
  Používám vhodný nástroj pro DMP. Data a metadata neuchovávám způsobem, který zaručí jejich integritu.
  Data ukládám na vhodné a bezpečné úložiště. Falšuji výsledky, vědomě zkresluji nebo fabrikuji data.
  Data řádně archivuji.  
  Snažím se naplňovat principy FAIR dat.  
Publikační strategie Publikuji pouze originální a kvalitní výzkum. Nadprodukuji publikace nižší kvality.
  Věnuji pozornost volbě časopisu (oborové zařazení, důvěryhodný vydavatel, transparentní publikační praxe časopisu, ...). Uměle zvyšuji svůj citační ohlas (citační sítě, nadměrné autocitování).
Praxe vydavatelů Ujistím se, že časopis uvádí: Zpozorním, když časopis:
 

pravdivé informace členech redakční rady,

odkazuje na neexistující členy redakční rady,

 

podrobné informace o peer review, retrakci apod.,

má neobvykle rychlé recenzní řízení, případně zjistím, že recenzní řízení neprobíhá standardně nebo vůbec,
  informace o autorských poplatcích, publikuje zjevně nekvalitní články,
  pravdivé informace o metrikách. uvádí nepravdivé údaje o metrikách,
    uvádí nepravdivé údaje o indexaci v databázích,
  Dále: vydává enormní množství Special issues,
  Využívám službu KUK k prověření časopisu. prezentuje se neobvyklými metrikami,
  Hodnotící tabulka časopisů pro účely služby KUK. zasílá mi velké množství nevyžádané pošty.
     

Predátorské časopisy

Tzv. predátorské časopisy/vydavatelství zneužívají principu publikování v režimu Open Access k vlastnímu obohacení za využití pochybných nebo podvodných praktik. Primárním cílem těchto časopisů/vydavatelství je vybírání autorských poplatků bez ohledu na kvalitu publikovaných výsledků. Mezi typické znaky těchto časopisů patří např. velmi krátké nebo fiktivní recenzní řízení, nepravdivé údaje o členech redakční rady, neúplné údaje o autorských poplatcích, odkazování na pochybné metriky, časté zasílání spamu apod.

Publikování v těchto časopisech významně snižuje důvěryhodnost autora i celé instituce. Doporučujeme tedy důkladně zvážit, ve kterých časopisech bude autor publikovat. Tipy, jak tyto predátory rozpoznat, najdete zde.

Autoři z kampusových pracovišť mohou využít službu Knihovny univerzitního kampusu Prověřit k ověření dodržování principů transparentnosti a dobré praxe vědeckých časopisů.

Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích - příručky

Příručka pro studenty:

Jak se vyhnout plagiátorství

Příručka pro akademické pracovníky:

Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích

Všechny výstupy a informace o projektech Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích a Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení naleznete na www.akademickaetika.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info