Evidence publikací a RIV

Evidence publikací a dalších výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů LF a odvod těchto výsledků do RIV umožňuje shromažďovat údaje o výzkumu a vývoji podporovaném z veřejných i neveřejných finančních prostředků na jednom místě a je jednou ze základních podmínek pro poskytnutí institucionálních prostředků na výzkum a vývoj. Koordinaci sběru výsledků zajišťuje Oddělení pro vědu a kvalitu LF MU.

RIV

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) je jednou z částí IS VaVaI, ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb. Sběr dat na MU probíhá prostřednictvím aplikace Publikace v IS MU, data jsou předávána do RIV vždy jednou ročně za celou MU. Korektní předání údajů do centrálního registru RIV je jednou ze základních podmínek pro poskytnutí institucionálních prostředků na výzkum a vývoj.

Evidence publikací

Dle Metodického pokynu k evidenci výsledků VaV na LF MU probíhá na LF tzv. centrální evidence výsledků, která se vztahuje na výsledky indexované v databázi Web of Science Core Collection (typ Jimp). Vkládání těchto publikací do IS zajištuje pověřený pracovník Oddělení pro kvalitu LF MU po oznámení zveřejnění výsledku na e-mailovou adresu riv@med.muni.cz. Po zadání a finální kontrole pro RIV je výsledek označen štítkem „rivok“ a uzamčen pro další editaci.

Všechny ostatní výsledky si do IS zadávají sami autoři (či pověřené osoby). U výsledku je vždy potřeba vyplnit Organizační jednotku (Lékařská fakulta), u výsledků určených k přenosu do RIV pak také zatrhnout možnost „Přenášet výsledek/publikaci do RIVu“ a označit všechny domácí autory. Po kontrole referent označí záznam štítkem „rivok“, autoři však mohou záznam dále editovat (štítek rivok se v tomto případě smaže).

Obecnou nápovědu k aplikaci Publikace a k RIV najdete v IS MU.

Garanti VaV

Pro účely vykazování výsledku VaV jsou na všech pracovištích ustanoveni tzv. Garanti VaV. Rolí garantů je především instruovat akademiky a studenty na pracovišti, pomáhat v nesnázích a zajistit finální kontrolu publikací za pracoviště. Povinnosti garanta VaV jsou stanoveny v Metodickém pokynu.

FAQ

Odpovědi na často kladené otázky najdete zde.

  Kontakt:

Mgr. Tereza Miškechová

referentka pro výzkum a vývoj – Oddělení pro vědu a kvalitu


telefon: 549 49 5405
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info