Primární enterolithiáza v kojeneckém věku

Title in English Primary enterolithiasis in infants
Authors

JABANDŽIEV Petr KUNOVSKÝ Lumír VACULOVÁ Jitka KOŘISTKOVÁ Tamara PINKASOVÁ Tereza PECL Jakub

Year of publication 2020
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod Enterolithiáza je poměrně častá u zvířat, zejména koní, u lidí se jedná o poměrně vzácný fenomén. Primární enterolithiáza vzniká zejména v tenkém, event. tlustém střevě, zatímco sekundární enterolithiáza má původ mimo vlastní střevo. Enterostáza je klíčovým faktorem vzniku primární enterolithiázy u predisponovaných jedinců s Crohnovou chorobou, střevními nádory, intestinální tuberkulózou, enteroanastomozou, či divertikly. Sekundární enterolithiázu představují nejčastěji žlučníkové kameny. Enterolithiáza může být nalezena i prenatálně při UZ vyšetření jako důsledek míchání fetální moči a mekonia u plodů s anorektálními malformacemi. Výskyt primární enterolithiázy u jinak zdravých dětí není v literatuře popisován. Cíl Objektivizace počtu dětských pacientů s výskytem primární enterolithiázy a jejich klinická charakterizace. Metodika Retrospektivní analýza dat z laboratoří v České republice schopných vyšetření enterolithů pomocí metody infračervené spektroskopie a jejich korelace s vybranými klinickými ukazateli dětských pacientů. Výsledky Celkem jsme identifikovali 11 kojenců s prokazatelným výskytem primární enterolithiázy, konkrétně 6 chlapců a 5 dívek. Průměrně došlo k prvnímu výskytu enterolithiázy ve věku 2,4 měsíce, nejmladší dítě mělo 1 měsíc, nejstarší 4 měsíce. U některých se jednalo o jednorázový výskyt, u jednoho pacienta docházelo k odchodu enterolithů po 4 měsíce. Nejčastější vzhled byly zelenožluté několik mm velké kaménky. U všech enterolithů bylo metodou infračervené spektroskopie nalezeno shodné složení, konkrétně se jednalo tricalcium dicitrát tetrahydrát (C12H18Ca3O18). Závěr Primární enterolithiáza u kojenců je poměrně vzácná, ale zřejmě i poddiagnostikovaná, a to z důvodů spontánní úpravy stavu, dalšího nevyšetřování konkrementů i nemožnosti adekvátních analýz v dané laboratoři. Ze sledování pacientů našeho souboru pacientů vyplývá, že prognóza pacientů je příznivá. Pokud je vyloučena sekundární enterolithiáza a složení primární enterolithiázy odpovídá trikalcium dicitrát tetrahydrátu, není třeba dalších obsáhlejších vyšetření.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info