Vliv harmanu na metabolickou aktivitu vybraných enzymů cytochromů P450 u potkana

Title in English The effect of harman on the metabolic activity of selected cytochrome P450 enzymes in rat
Authors

VOHLÍDALOVÁ Eva JUŘICA Jan ZENDULKA Ondřej

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Alkaloid harman je ß-karbolin vyskytující se v rostlinách s psychotropním účinkem Passiflora incarnata (Passifloraceae) a Banisteriopsis caapi (Malpighiaceae). Jedná se o farmaceuticky významné rostliny. P. incarnata je hojně použivaná pro svůj sedativní a anxiolytický účinek, B. caapi tvoří základní složku tradičního nápoje ayahuasca s halucinogenním a potenciálně antidepresivním účinkem. Látka je také přítomna v kávě a v tabákovém kouři, kde je jí připisován inhibiční efekt na MAO A. Cílem této studie bylo ověření vlivu harmanu na nejvýznamnější formy cytochromu P450 in vivo. Metody: Byla provedena preklinická studie, při níž byl potkanům intragastricky aplikován harman ve 3 dávkách (25, 40 a 64 mg/kg) po dobu 8 dnů. Po odběru jater byla izolována mikrosomální frakce a byla stanovena změna absolutní metabolické aktivity vybraných forem CYP za použití CYP specifických substrátů (fenacetin, diklofenak, testosteron, dextrometorfan). Metabolity byly kvantifikovány pomocí HPLC ve spojení s fluorescenční detekcí nebo detekcí diodovým polem. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí SW Statistica. Výsledky: Bylo zjištěno, že harman inhibuje absolutní metabolickou aktivitu potkanních cytochromů CYP2D2, CYP2A1, CYP2C11 a CYP3A1, v některých případech na dávce závisle. Vliv na CYP1A2 a CYP2C6 prokázán nebyl. Diskuse: Vzhledem k oblibě volně prodejných sedativ a anxiolytik obsahujících rostlinu Passiflora incarnata je prokázání interakčního potenciálu harmanu s cytochromy P450 významné nejen pro klinickou psychiatrickou praxi, ale obecně pro veškerou medikaci.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info