Vliv časné sociální izolace na chování a genovou expresi sigma 1 receptoru u samců a samic laboratorního potkana

Authors

RAFČÍKOVÁ Julie NÁDENÍČEK Jaroslav DZIEDZINSKÁ Radka SÝKOROVÁ Sarah REJTAR Vojtěch ZEMAN Tomáš BARTÁKOVÁ Anna NOVÁKOVÁ Marie ŠERÝ Omar STRAČINA Tibor

Year of publication 2023
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Absence sociálních vztahů se řadí k rizikovým faktorům rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, které jsou asociovány s vysokou mortalitou. Časná sociální izolace navíc ovlivňuje vyzrávání centrálního nervového systému, a proto může mít vliv na projevy chování i na řízení autonomních funkcí organismu. Cílem této práce bylo zjistit, zda časná sociální izolace u potkanů ovlivní jejich chování, expresi vybraných genů a zda mezi danými parametry existují mezipohlavní rozdíly. Do experimentu bylo zařazeno 10 samců a 10 samic potkana kmene Wistar ve věku 3 týdnů, rozdělených do dvou skupin: izolovaně ustájení jedinci (I, n=5) umístěni v chovných nádobách samostatně a bez přímého zrakového kontaktu s okolními zvířaty; kontrolní skupina (S, n=5) tvořena jedinci ustájenými v sociálních skupinách. Po 13 týdnech podstoupila zvířata standardizované behaviorální testy pro hodnocení lokomoce a prvků anxiózního a depresivního chování. Poté byly odebrány vzorky ze srdce (síně, levá komora) a mozku (hippocampus) pro hodnocení relativní exprese genu sigma 1 receptoru. Data byla následně statisticky zpracována. U testu nuceného plavání hodnotící depresivní chování došlo k signifikantnímu nárůstu doby trvání pasivity u sociálně izolovaných samic (ve srovnání se skupinově ustájenými jedinci stejného pohlaví), zatímco u samců nedošlo k signifikantním rozdílům mezi skupinami. Opačná situace byla zaznamenána u testu na vyvýšeném křížovém bludišti. V něm samci skupiny I trávili signifikantně méně času v otevřeném rameni a více času v uzavřeném rameni v porovnání se samci skupiny S. U samic v tomto testu nebyly zjištěni žádné rozdíly mezi skupinami. Tyto výsledky poukazují na zvýšený výskyt prvků depresivního chování u sociálně izolovaných samic a prvků anxiózního chování u sociálně izolovaných samců. Při hodnocení relativní exprese genu sigma 1 receptoru nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi testovanými skupinami I a S u ani jednoho pohlaví. Nicméně, u samic byla zjištěna významná pozitivní korelace mezi expresí sigma 1 receptoru a dobou aktivního pohybu při testu nuceného plavání, zatímco negativní korelace byla pozorována mezi expresí sigma 1 receptoru a dobou trvání pasivity při této zkoušce. Pro bližší pochopení role sigma 1 receptoru v hippocampu v souvislosti s časnou sociální izolací a vývojem depresivního chování bude nezbytné provést další výzkumné studie.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info