Genetické determinanty pro-/antioxidační rovnováhy v patogeneze respiračních nemocí

Investor logo
Project Identification
GA310/06/0827
Project Period
1/2006 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
University Hospital Prague - Motol

Cílem navrhovaného projektu je analýza genetických faktorů podílejících se na regulaci pro-/antioxidační rovnováhy v patogenezi alergických respiračních nemocí. Pomocí technologie microarrays hodláme v buněčném materiálu z bronchoalveolárních laváží astmatiků a kontrolních jedinců identifikovat tzv. "geny oxidačního stresu, které se podílejí na spuštění a udržování zánětu v dýchacích cestách. Geny, jejichž exprese se budou významně lišit mezi pacienty a kontrolami, budeme považovat za kandidátní a budme u nich de novo analyzovat genetickou variabilitu. Budeme analyzovat vztah mezi klinickým fenotypem a substitucemi v přepisovaných i regulačních oblastech jak známých "funkčních" kandidátních genů, tak i genů nově zjištěných na základě rozdílné exprese. Analýza genet. variant bude prováděna metodami založenými na PCR v asociačních studiích tzv. "případů-kontrol" a dále potvrzena studiemi tzv. "příbuzných trojic" zahrnujícími potomky a jejich rodiče. U variant asociovaných s klinickým fenotypem budeme studovat vztah k "intermediárním" fenotypům (tj. hladinám mRNA a/nebo proteinů). Předpokládaný projekt, který kombinuje molekulárně biologické a populačně genetické přístupy ke studiu role "genů oxidačního stresu" v náchylnosti k respiračním nemocem v navrhovaném měítku dosud nebyl proveden. Projekt přispěje ke zlepšení našich znalostí patofyziologie respiračních nemocí.

Results

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info