Project information
Structure and Interaction of Nucleic Acids on Metal Surfaces

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
IAA4004002
Project Period
1/2000 - 12/2002
Investor / Pogramme / Project type
Academy of Sciences of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Keywords
molecular dynamics; G-DNA; quadruplex; mixed quartet; quanine quartet; electrochemical impedance
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Interakce bazí nukleových kyselin, nukleosidů, polynukleotidů a polypeptidů adsorbovaných na povrchu rtuti a monokrystalů některých kovů budou studovány elektrochemickou impedanční spektroskopií, elipsometrií a metodami mikroskopie STM a AFM. Interakce mezi adsorbovanými bazemi mohou vést k jejich dvojrozměrné (2-D) kondenzaci. Bude porovnán průběh 2-D kondenzace bazí nukleových kyselin na povrchu rtuti a na povrchu zlata a bude stanoven vliv ribosy a deoxyribosy na tento průběh. Experimentální výsledky budou porovnány s kvantově chemickými výpočty. Cílem navrhovaného projektu je získat informace o působení elektrického pole fázového rozhraní mezi roztokem a kovovou elektrodou na strukturu biopolymerů a na interakce jejich monomerních složek. Výsledky přispějí k objasnění molekulárního mechanismu interakce biopolymerů s elektricky nabitými povrchy membrán a s chemoterapeutiky.

Publications

Total number of publications: 35


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info