Dopis děkana LF MU ze dne 24. 3. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí akademici i neakademici,

dovolte mi obrátit se na vás v tomto nikterak jednoduchém období. Vstupujeme do druhé stovky života fakulty se složitou výzvou, které jsme, pevně věřím, připraveni dobře a odvážně čelit. Chci Vás proto tímto dopisem seznámit s aktuální situací na naší fakultě a s kroky mými a kroky vedení LF MU. Zároveň Vás chci ujistit o stabilitě fakulty během této epidemiologické krize.

Nejprve chci upřímně a ze srdce poděkovat vám všem, kteří jste se od vypuknutí této mimořádné situace naprosto příkladně a bezodkladně zapojili do zajištění základního chodu naší fakulty a nepropadli jste panice, ke které mnohde v naší zemi došlo. Veškerý obdiv a úctu si zaslouží kliničtí pracovníci, kteří ve zdravotnických zařízeních stabilizují situaci a pečují o pacienty. Bezodkladná poskytnutá pomoc pracovníků laboratoří LF MU a CEITECu do covid diagnostiky je opravdu úžasná.

Zvláštní poděkování bych chtěl také vyjádřit našim studentům, kteří pozitivně až neuvěřitelně rychle zareagovali. Jsem pevně přesvědčen, že jejich aktivita (především spoluzajištění odběrových center ve FN Brno, call center v KHS a na lince 112, ale i pomoc na jednotlivých zdravotnických zařízeních) je dána i díky všemu tomu, co jste je doposud naučili a co jste jim mohli předat v době jejich studia. Jsem na ně i na vás opravdu hrdý.

V počátečním období, které vypuklo před dvěma týdny, vyžadovala fakulta především rychlou stabilizaci životně důležitých funkcí. Bezodkladně jsme vytvořili krizový štáb vedení LF MU, který akutně zahájil komunikaci se studenty i zaměstnanci. Tato základní platforma, měla a má za cíl udržení modifikované formy výuky, vědy i dalších složek fungování LF MU.

Poděkování patří garantům předmětů a všem pedagogům, kteří pod vedením studijních proděkanů dokázali v neuvěřitelně krátké době modifikovat výuku na tyto ztížené podmínky. Děkuji také všem vyučujícím, kteří poskytli materiály k distančním formám výuky. Od začátku krize se snažíme udržet výuku s využitím všech reálných prostředků distanční výuky. Původní plán zahájit i omezenou formu klinické výuky, umožněnou mimořádným nařízením Vlády ČR, nám zhatil kybernetický útok na FN Brno, který z větší části paralyzoval chod nemocnice a následná dedikace FN u sv. Anny jako covidové nemocnice s radikálním omezením běžného provozu. Velké díky patří zaměstnancům děkanátu, kteří přispěli ke stabilizaci fakulty a byli nápomocni našim studentům orientovat se v náhle vzniklé situaci.

Aktuálně nedokážeme predikovat další vývoj epidemiologické situace v naší zemi. Z rozhodnutí rektora MU Martina Bareše z 23. 3. je prodlouženo uzavření kontaktní výuky do 15. 5. 2020. Toto rozhodnutí nám dává jasný návod k posílení všech forem distanční výuky a vede nás ke snaze maximalizovat předání vědomostí touto formou výuky. Musíme být také připraveni na mimořádnost letošního letního období, ve kterém budeme s největší pravděpodobností dokončovat tento semestr.

Vedení fakulty se snaží o maximální ochranu a podporu svých zaměstnanců a umožňuje distanční formy práce ve formách home-office, apod. Prosím všechny vedoucí i řadové zaměstnance o maximální součinnost při vybírání řádné dovolené. Jakmile tato krize pomine, bude potřeba pracovním úsilím dohnat ztrátové týdny až měsíce. Věřím, že pochopíte tuto situaci a rozložíte svou dovolenou částečně i do tohoto krizového období.

Zcela jistě toto náhlé zastavení chodu naší země bude mít značný odraz i v ekonomických parametrech, které se bezesporu dotknou i vnitřní ekonomiky naší fakulty. Velkou obavou je pro nás avizovaná hrozba dlouhodobé izolace naší země a s ní související potenciální ztráta zahraničních studentů, ale i slovenských studentů v českém programu. Přesto věřím, že se nám společnými silami podaří tyto ztráty minimalizovat.

V nejbližším období považuji za zásadní se věnovat těmto úkolům:

  • Pokračovat ve všech možných formách distanční výuky napříč všemi našimi obory a ročníky.
  • Připravit se na možné formy standardního dokončení semestru při včasném ukončení této epidemiologické krize.
  • Současně musíme společně modelovat varianty dokončení semestru v mimořádných podmínkách prodloužení nemožnosti kontaktní výuky a zkoušení.
  • Za esenciální považuji dokončení studia u nejvyšších ročníků všech oborů. Potřebujeme co nejrychleji dostat tyto studenty do klinické praxe tak, aby se mohli zapojit do pomoci našemu zdravotnictví.
  • Hledat formy dokončení semestru u studentů, kteří se v současné době nachází mimo území ČR.

Všechny uvedené úkoly zajišťujeme společně s celým vedením fakulty a děkuji za vaši součinnost v jejich naplnění. Jsem naprosto přesvědčen, že společnými silami se nám podaří přes všechna úskalí úspěšně dokončit tento jarní semestr a budeme připraveni vstoupit do semestru dalšího.

I v této nelehké situaci musíme samozřejmě myslet i na další budoucnost naší fakulty po odeznění epidemiologické krize. Pokračujeme v přípravách přijímacích zkoušek a také modelujeme různé možnosti jejich realizace ve ztížených podmínkách.

Je skvělé, že i v těchto ztížených podmínkách se nezastavila naše vědecko-výzkumná činnost a pokračujete v práci na grantových projektech. Tento čas, s omezeným potenciálem běžných aktivit, dává prostor věnovat se také tolik potřebné publikační aktivitě. Využijte tedy i tuto možnost a aktivně publikujte a připravujte svoje vědecké záměry.

Jsem i nadále osobně připraven, stejně jako celé vedení LF MU, vám být kdykoli k dispozici v případě nutnosti pomoci při zajištění potřeb vašich pracovišť. Snažíme se také udržovat maximální informovanost dovnitř i vně fakulty cestou našich webových stránek. Podstatné milníky naší práce se snažím sdílet i na twitterovém účtu. Budeme vás i nadále informovat o dalších krocích vedení LF MU a budu rád za vaše podněty a zpětné vazby k možným inovacím v nastavovaných postupech.

Závěrem mi dovolte vám především popřát překonání tohoto nelehkého období ve zdraví.

Děkuji vám všem za vaši práci, ale také celému vedení LF a krizovému štábu LF. Všichni tito lidé se v dokonalé koordinaci příkladně postarali o zabezpečení základních potřeb naší lékařské fakulty.

Domnívám se, že nastalá situace nás mimo jiné vede k zamyšlení nad dosavadním rytmem současného světa a dává nám nahlédnout na životní priority nás samých v něm.

Je čas přemýšlet nejen nad tím proč se toto děje, ale jak nás tato situace může posílit a pomoci v našem rozvoji, osobním, profesním i rozvoji naší fakulty.

S úctou Váš

Martin Repko

 

V Brně dne 24. 3. 2020


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info