Zahájení výuky nového navazujícího magisterského studijního programu Veřejné zdravotnictví

Nově akreditovaný dvouletý navazující magisterský program na LF MU s názvem Veřejné zdravotnictví (Public Health) byl zahájen v pátek 23. září 2022. Kmenovým pracovištěm studijního programu je Institut biostatistiky a analýz LF MU. Studenty kombinované formy studia přivítala garantka tohoto programu paní prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. při jejich první výukové hodině.

30. 9. 2022

Studijní program Veřejné zdravotnictví (VZ) je zaměřen na prohloubení vzdělání získaného v předchozím bakalářském, či magisterském programu a také k získání specifických znalostí a dovedností v oblasti zdravotnictví, zdravotnickém managementu a hodnocení v souvislosti mezinárodních uznávaných požadavků, které definuje Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA).

Cílem studia VZ je připravit studenty pro klinickou i výzkumnou praxi tak, aby byli kompetentní k výkonu činností orientovaných na podporu Veřejného zdraví a kvalitu zdravotnických služeb a péče poskytované na základě vědeckých důkazů v oblastech jako je zdravotnický management a leadership; hodnocení zdravotnických technologií; tvorba systematických review a klinických doporučených postupů a také např. kódování zdravotních služeb.

Nový studijní obor tedy staví na základech biomedicínských a na manažerských disciplínách s uplatněním absolventů v řídících funkcích v systému poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a prosazování zdravotní politiky v oblasti ochrany a podpory zdraví. Úspěšní absolventi mohou nalézt uplatnění také ve zdravotních pojišťovnách, státních i nestátních institucích zaměřených na ochranu a podporu zdraví a rozvoj zdravotnického systému, orgánech státní správy a ve specializovaných výzkumných institucích. Vzhledem k faktu, že akreditovaný studijní program respektuje požadavky na obsah studia dle APHEA, budou se moci studenti po absolutoriu uplatnit v oblasti veřejného zdravotnictví také na pracovištích mimo ČR. Program je koncipován jako navazující magisterský, a proto mohou dále úspěšní studenti také pokračovat doktorským studiem.

Garantka studijního programu doplňuje „Nelze opomenout, že za možností akreditovat studijní program Veřejné zdravotnictví stojí významné osobnosti univerzity i Lékařské fakulty. Z mnohých si dovolím jmenovat současného rektora MU prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D.; děkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D.; ředitele IBA LF MU prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. a ředitele CEBHC-KT IBA LF MU PhDr. Miloslava Klugara, Ph.D.“

Přejeme všem studentům hodně štěstí a úspěchů! Pevně věříme, že se s mnohými z nich budeme v budoucnu potkávat jako s profesionály, kteří přispívají k rozvoji kvalitního a fungujícího resortu zdravotnictví založeného na moderních principech informovaného rozhodování a vědeckých poznatcích.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info