Akreditace nového studijního programu Aplikovaná fyzioterapie

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LF MU) získala v únoru 2022 akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie. Jeho absolvováním získají studenti specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání odborného fyzioterapeuta. Nabídka LF MU se tak rozroste o další regulovaný magisterský program (třetí z celkem pěti, kde je možno pokračovat v navazujícím studiu) vedoucí k získání specializované způsobilosti. Co bude nový studijní program zahrnovat? Přečtěte si rozhovor s garantem studijního programu profesorem Petrem Dobšákem a proděkankou pro nelékařské studijní programy profesorkou Andreou Pokornou.

24. 3. 2022

Kdy vznikla myšlenka vytvořit nový studijní program Aplikovaná fyzioterapie? Proč byl program akreditován právě na LF MU?
P. Dobšák: Vznik studijního programu měl jasnou motivaci. Z důvodu zvýšení naší konkurenceschopnosti jsme se rozhodli, že současně s přeměnou původního oboru na nový studijní program vytvoříme takový studijní program, v němž dáme možnost našim absolventům získat specializovanou způsobilost a následně pracovat jako odborný fyzioterapeut.
A. Pokorná: Pro mne jako proděkanku byla motivace samozřejmě stejná. Tedy zvýšit kvalitu profesního vzdělávání našich studentů a možnosti jejich uplatnění v praxi. A samozřejmě to byla i určitým způsobem nutnost s ohledem na novelu vysokoškolského zákona a přeměnu studijních oborů na programy. Byla to výzva i s ohledem na skutečnost, že u jiných studijních programů v magisterském studiu naši „nelékařští“ studenti specializaci získávají. Po úspěšném ukončení studia na vysoké škole nemusí dále pokračovat ve vzdělávání na neakademické úrovni proto, aby specializaci získali. A samozřejmě velkou výhodou je skutečnost, že po absolutoriu mohou poskytovat pacientům takové služby, k nimž je oprávněn pouze odborník se specializací. Domnívám se, že možnost získání specializace hraje důležitou roli při rozhodovávání uchazečů o studiu na konkrétní vysoké škole, protože jim je pak výrazně ulehčeno působení v klinické praxi a péči o osoby se zvláštními potřebami.

V čem bude tento studijní program unikátní?
P. Dobšák: Do kurikula byly přidány nové krátkodobé a dlouhodobé kurzy, které budoucí absolventy lépe připraví nejen na výkon zdravotnické profese, ale zejména na budoucí klinickou praxi. Z krátkodobých kurzů můžeme jmenovat např. předmět Metoda Ludmily Mojžíšové či Kardiovaskulární rehabilitace, z těch dlouhodobých se pak jedná o předmět Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému.
A. Pokorná: Studium na LF MU je velmi náročné a domnívám se, že již v současné době mají naši studenti velmi dobré základy pro vědeckou práci, kterou následně uplatní při zpracování výzkumného tématu diplomové práce. Rozšíření studijního plánu o některé speciálně zaměřené okruhy tak umožní ještě lepší orientaci studentů na konkrétní výzkumný problém a jeho řešení v klinické praxi, například zaváděním inovativních prvků do péče o chronicky nemocné. Zejména se stoupajícím počtem tzv. civilizačních nemocí (nazývaných také nemoci z blahobytu, anglicky diseases of affluence) se v populaci zvyšuje výskyt onemocnění srdce a cév a s tím souvisí možnost dalšího uplatnění nových znalostí studentů.

Komu je studijní program určen, jací uchazeči se mohou přihlásit?
P. Dobšák: Přijímacího řízení se mohou účastnit pouze ti absolventi, kteří v rámci předchozího bakalářského studia Fyzioterapie získali odbornou způsobilost k výkonu regulovaného zdravotnického povolání fyzioterapeuta. Poptávka po studiu navazujícího magisterského studia na LF MU je v posledních 5 letech stále vysoká, každoročně bývá přijato zpravidla 25 studentů. V souvislosti s novou možností získat specializovanou způsobilost, a tedy lepším uplatněním absolventů v praxi očekáváme zvýšený zájem studentů.
A. Pokorná: Inovace studijního programu nespočívá pouze v jeho obsahové změně, ale jde ruku v ruce s přípravou nového výukového prostředí. V nejbližší době bude možné díky projektům Národního plánu obnovy pořídit zcela nové přístrojové vybavení a výukové pomůcky pro studenty. A to je cesta, jak studium pro uchazeče ještě více zatraktivnit.

Jaké bude tedy uplatnění budoucích absolventů v praxi?
P. Dobšák: Absolvent studia se stane odborným fyzioterapeutem se specializovanou způsobilostí. Uplatnění najde na odděleních léčebné rehabilitace a fyzioterapie, v rehabilitačních centrech a na všech odděleních nemocnic včetně jednotek intenzivní péče. Dále se pak může realizovat v rehabilitačních ústavech, v ústavech sociální péče, v lázních, v jednotkách a odděleních léčby bolesti a dalších zařízeních. Absolvent se bude moci aktivně zapojit do odborného zdravotnického týmu, zabezpečujícího komplexní péči o nemocné s akutním či chronickým onemocněním.
Kromě toho získá studiem základní průpravu pro vědecko-výzkumnou práci, což může následně uplatnit v další akademické kariéře, např. v podobě doktorského studia. Díky moderně koncipovanému kurikulu a kvalitní praktické i teoretické přípravě naleznou naši absolventi bezproblémové uplatnění na trhu práce jak v České republice, tak i v zemích Evropské unie.
A. Pokorná: Absolutně souhlasím se vším výše uvedeným. Studium na LF MU umožňuje studentům získat i mezinárodní kontakty. Studenti se mohou každoročně účastnit mezinárodní konference pořádané Katedrou fyzioterapie a rehabilitace a dalších studentských konferencí. I to jim pomáhá s tím, aby se mohli případně orientovat buď do klinické praxe, či třeba v budoucnu pracovat jako akademičtí a vědečtí pracovníci, kteří budou dále rozvíjet obor fyzioterapie. Těšíme se na to, až v září 2023 přivítáme první studenty.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info