Akreditace nového studijního programu Aplikovaná fyzioterapie

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LF MU) získala v únoru 2022 akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie. Jeho absolvováním získají studenti specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání odborného fyzioterapeuta. Nabídka LF MU se tak rozroste o další regulovaný magisterský program (třetí z celkem pěti, kde je možno pokračovat v navazujícím studiu) vedoucí k získání specializované způsobilosti. Co bude nový studijní program zahrnovat? Přečtěte si rozhovor s garantem studijního programu profesorem Petrem Dobšákem a proděkankou pro nelékařské studijní programy profesorkou Andreou Pokornou.

24. 3. 2022

Bez popisku

Kdy vznikla myšlenka vytvořit nový studijní program Aplikovaná fyzioterapie? Proč byl program akreditován právě na LF MU?
P. Dobšák: Vznik studijního programu měl jasnou motivaci. Z důvodu zvýšení naší konkurenceschopnosti jsme se rozhodli, že současně s přeměnou původního oboru na nový studijní program vytvoříme takový studijní program, v němž dáme možnost našim absolventům získat specializovanou způsobilost a následně pracovat jako odborný fyzioterapeut.
A. Pokorná: Pro mne jako proděkanku byla motivace samozřejmě stejná. Tedy zvýšit kvalitu profesního vzdělávání našich studentů a možnosti jejich uplatnění v praxi. A samozřejmě to byla i určitým způsobem nutnost s ohledem na novelu vysokoškolského zákona a přeměnu studijních oborů na programy. Byla to výzva i s ohledem na skutečnost, že u jiných studijních programů v magisterském studiu naši „nelékařští“ studenti specializaci získávají. Po úspěšném ukončení studia na vysoké škole nemusí dále pokračovat ve vzdělávání na neakademické úrovni proto, aby specializaci získali. A samozřejmě velkou výhodou je skutečnost, že po absolutoriu mohou poskytovat pacientům takové služby, k nimž je oprávněn pouze odborník se specializací. Domnívám se, že možnost získání specializace hraje důležitou roli při rozhodovávání uchazečů o studiu na konkrétní vysoké škole, protože jim je pak výrazně ulehčeno působení v klinické praxi a péči o osoby se zvláštními potřebami.

V čem bude tento studijní program unikátní?
P. Dobšák: Do kurikula byly přidány nové krátkodobé a dlouhodobé kurzy, které budoucí absolventy lépe připraví nejen na výkon zdravotnické profese, ale zejména na budoucí klinickou praxi. Z krátkodobých kurzů můžeme jmenovat např. předmět Metoda Ludmily Mojžíšové či Kardiovaskulární rehabilitace, z těch dlouhodobých se pak jedná o předmět Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému.
A. Pokorná: Studium na LF MU je velmi náročné a domnívám se, že již v současné době mají naši studenti velmi dobré základy pro vědeckou práci, kterou následně uplatní při zpracování výzkumného tématu diplomové práce. Rozšíření studijního plánu o některé speciálně zaměřené okruhy tak umožní ještě lepší orientaci studentů na konkrétní výzkumný problém a jeho řešení v klinické praxi, například zaváděním inovativních prvků do péče o chronicky nemocné. Zejména se stoupajícím počtem tzv. civilizačních nemocí (nazývaných také nemoci z blahobytu, anglicky diseases of affluence) se v populaci zvyšuje výskyt onemocnění srdce a cév a s tím souvisí možnost dalšího uplatnění nových znalostí studentů.

Komu je studijní program určen, jací uchazeči se mohou přihlásit?
P. Dobšák: Přijímacího řízení se mohou účastnit pouze ti absolventi, kteří v rámci předchozího bakalářského studia Fyzioterapie získali odbornou způsobilost k výkonu regulovaného zdravotnického povolání fyzioterapeuta. Poptávka po studiu navazujícího magisterského studia na LF MU je v posledních 5 letech stále vysoká, každoročně bývá přijato zpravidla 25 studentů. V souvislosti s novou možností získat specializovanou způsobilost, a tedy lepším uplatněním absolventů v praxi očekáváme zvýšený zájem studentů.
A. Pokorná: Inovace studijního programu nespočívá pouze v jeho obsahové změně, ale jde ruku v ruce s přípravou nového výukového prostředí. V nejbližší době bude možné díky projektům Národního plánu obnovy pořídit zcela nové přístrojové vybavení a výukové pomůcky pro studenty. A to je cesta, jak studium pro uchazeče ještě více zatraktivnit.

Jaké bude tedy uplatnění budoucích absolventů v praxi?
P. Dobšák: Absolvent studia se stane odborným fyzioterapeutem se specializovanou způsobilostí. Uplatnění najde na odděleních léčebné rehabilitace a fyzioterapie, v rehabilitačních centrech a na všech odděleních nemocnic včetně jednotek intenzivní péče. Dále se pak může realizovat v rehabilitačních ústavech, v ústavech sociální péče, v lázních, v jednotkách a odděleních léčby bolesti a dalších zařízeních. Absolvent se bude moci aktivně zapojit do odborného zdravotnického týmu, zabezpečujícího komplexní péči o nemocné s akutním či chronickým onemocněním.
Kromě toho získá studiem základní průpravu pro vědecko-výzkumnou práci, což může následně uplatnit v další akademické kariéře, např. v podobě doktorského studia. Díky moderně koncipovanému kurikulu a kvalitní praktické i teoretické přípravě naleznou naši absolventi bezproblémové uplatnění na trhu práce jak v České republice, tak i v zemích Evropské unie.
A. Pokorná: Absolutně souhlasím se vším výše uvedeným. Studium na LF MU umožňuje studentům získat i mezinárodní kontakty. Studenti se mohou každoročně účastnit mezinárodní konference pořádané Katedrou fyzioterapie a rehabilitace a dalších studentských konferencí. I to jim pomáhá s tím, aby se mohli případně orientovat buď do klinické praxe, či třeba v budoucnu pracovat jako akademičtí a vědečtí pracovníci, kteří budou dále rozvíjet obor fyzioterapie. Těšíme se na to, až v září 2023 přivítáme první studenty.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info