Informace ke studiu v době epidemiologických opatření

Čtěte aktuální informace děkana LF MU Martina Repka ke studiu v době epidemiologických opatření. V textu je též uveden odkaz na seznam nejčastějších otázek.

17. 3. 2020

Bez popisku

Vážené studentky, vážení studenti,

rád bych upřesnil a velmi stručně sumarizoval informace studijního charakteru v souvislostech s nařízenými epidemiologickými opatřeními. Chci vám tímto přiblížit současnou aktivitu vedení fakulty, které intenzivně pracuje a snaží se minimalizovat dopady současné situace na vaše studium a rovněž naznačit možné scénáře do nejbližší budoucnosti. Všechny stávající „Pokyny děkana“ zůstávají v platnosti.

Nejdůležitější informace se týká vyhlášené Pracovní povinnosti studentů (posledních dvou ročníků studentů Všeobecného lékařství (VL) a posledních ročníků studentů programů Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář). LF MU poskytne, v souladu s usnesením vlády, seznam studentů, kteří splňují výše uvedenou podmínku studia, a to na základě žádosti hejtmana Jihomoravského kraje a tento bude dle vývoje situace o jejich zařazení rozhodovat. Za LF MU vás mohu nicméně ujistit, že hodláme tuto aktivitu maximálně zohlednit při započítávání (zejména předpromoční) praxe a tímto umožnit co nejhladší průchod a ukončování studia. 

  • Studijní proděkani Petr Štourač, Luboš Křivan a Andrea Pokorná budou maximálně nápomocni k individualizovanému posuzování vykonané praxe, jejímu započtení a případnému plánování státní rigorózní zkoušky, či státní závěrečné zkoušky (SRZ/SZZ).

Veškerá další výuka se bude odehrávat (až do případné změny epidemiologické situace), jak již bylo avizováno, především distančně. V plném rozsahu se to týká teoretických, preklinických předmětů a předmětů bez přímého kontaktu s pacientem a do značné míry i předmětů klinických, a to v rámci VL, ZL a NLZP.

  • Lze využít mnoha forem e-learningu, zejména cestou IS MUNI a jiných nástrojů.
  • S garanty předmětů jsou v kontaktu studijní proděkani Kateřina Kaňková, Petr Štrourač, Luboš Křivan, Lydie Izakovičová Hollá a Andrea Pokorná a maximální technickou podporu zajišťuje Centrum informačních technologií, IBA LF a e-technici IS MUNI.
  • Pokud jste již nebyli garanty jednotlivých předmětů informováni, tak v nejbližších dnech budete a budou rovněž jasně stanoveny požadavky pro plnění a ukončení předmětu (pokud se budou lišit od standardních).

Praktická klinická výuka (s výjimkou ročníků a programů, kterých se týká „Pracovní povinnost“ dle usnesení vlády, viz výše) bude prozatím odložena. U části předmětů může být nahrazena simulační výukou s využitím mnoha stávajících technologií. U některých studijních programů je ovšem klinická výuka, byť i ve zkrácené podobě žádoucí (např. VL a ZL) a tady budeme nuceni vyčkat vývoje situace. Ujišťuji vás, že jakmile to bude možné, bude náhrada klinické výuky naplánována a zrealizována. Pobyt v laboratořích a výzkumná práce jsou možné pouze u pre- a postgraduálních studentů, kteří jsou v pracovně-právním vztahu k MU, a na tomto požadavku musím trvat, nicméně jsem přesvědčen, že se svými školiteli najdete individuálně plnohodnotné alternativy.

Samostudium s využitím všech dostupných e-zdrojů a literatury je naprosto zásadní a apeluji na vás, využijte veškerý volný čas. Štěstí přeje připraveným a jakmile se obnoví normální provoz a tím i tradiční forma zkoušení, můžete případné zpoždění rychle dohnat. Na stránkách Knihovny univerzitního kampusu (KUK) najdete velmi podrobný a jasný návod, jak pracovat se zdroji a garanti předmětů vám mohou být případně nápomocni s dalším upřesněním studijní literatury. 

Zkoušky, tradiční postrach studentů LF MU, se budeme v tomto semestru snažit modifikovat tak, aby mohly proběhnout hladce, možná v omezenějším časovém prostoru (ale s dostatkem termínů) a velmi pravděpodobně s maximálním posílením podílů testů vůči ústnímu zkoušení. Ale pozor, snižování laťky nečekejte! Je možné – alespoň prozatím konat individuální zkoušky včetně státních, a to za dodržení hygienických kautel, která vypracovalo pracoviště ÚOPZ a budeme na nich trvat. O postupu při odevzdávání kvalifikačních prací a obhajobách bude příslušné studenty nelékařských studijních programů (NLZP) programů informovat příslušný garant programu, ale opakuji, bude kladen maximální důraz na elektronizaci a flexibilitu.

Z dalších důležitých informací uvádím, že stipendia se vyplácí naprosto standardně ve všech kategoriích, poplatky se jsou vyměřovány také dle stanovených pravidel, promoce pravděpodobně nebudou, ale věřte, že jakmile to bude možné, velmi rádi uspořádám sice méně formální, ale zato vřelejší party na rozloučenou s absolventy!   

Pokud jsem nezodpověděl na některé vaše otázky, nápomocný vám může být přehled častých dotazů (FAQ), který naleznete zde.

S úctou

Martin Repko


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info