Nově habilitované docentky a docenti z LF MU převzali své dekrety

V refektáři augustiniánského opatství na Mendlově náměstí se 25. května 2023 uskutečnilo slavnostní předání jmenovacích dekretů novým docentům. Na sedmi fakultách MU se úspěšně habilitovalo 23 docentek a docentů, z toho 5 na naší Lékařské fakultě.

26. 5. 2023

Bez popisku

Jmenovací dekrety předal novým docentům rektor MU Martin Bareš. „Děkuji za představení nově habilitovaných docentů. S radostí jsem zaznamenal, jakého množství vědních oborů se jejich práce dotýká a jak velkou míru autonomie má univerzita v tom, kolik může pěstovat vědních oborů. Nyní bych ještě doporučil vystoupit z komfortních zón přednáškových místností a laboratoří a obrátit se k veřejnosti. Tak, abychom ukázali, že univerzity koncentrují lidské kapacity, které jsou schopny ovlivňovat společnost, zlepšovat kvalitu života a že takzvaná třetí, společenská role univerzity, není jen prázdným výrazem,“ uvedl v úvodním slově rektor Bareš.

Docentka Štefánia Aulická s rektorem MU profesorem Martinem Barešem

docentka Štefánia Aulická - zástupkyně přednosty pro vědu a výzkum na Klinice dětské neurologie Lékařské fakulty MU a FN Brno

Štefánia Aulická se habilitovala v oboru Neurologie. Specializuje se na epileptologii a dále na neuroonkologii a neurointenzivní péči v dětské neurologii. Ve své habilitační práci se zaměřuje na popis molekulárně-biologických, biochemických, imunologických, zobrazovacích či elektrografických ukazatelů epilepsie. Dále seznamuje se současnými možnostmi využití zobrazovacích metod v diagnostice epilepsie, ale také v pochopení patofyziologických pochodů a jejich detekce u pacientů. Docentka Aulická se věnuje léčebným postupům, které cílí na zánětlivé procesy a které již byly úspěšně či neúspěšně využity v léčbě epilepsie. Vybrané léčebné postupy mají potenciál pro širší využití v klinické praxi jako další způsob léčby epilepsie.

Docentka Pavlína Danhofer s rektorem MU profesorem Martinem Barešem

docentka Pavlína Danhofer – zástupkyně přednosty pro školství na Klinice dětské neurologie Lékařské fakulty MU a FN Brno

Pavlína Danhofer se habilitovala v oboru Neurologie. Věnuje se výzkumu neurovývojových poruch, především poruch autistického spektra. Ve své habilitační práci uvádí současné aspekty mezinárodní klasifikace epileptických záchvatů a epileptického onemocnění a zabývá se odlišením patogeneze záchvatů od patofyziologických procesů vedoucích k rozvoji chronické epilepsie či epileptických syndromů v různé vývojové fázi dětského věku. Zaměřuje se i na nové genetické metody v diagnostice epilepsií, poruch autistického spektra a dystonií u dětí, cílené především na sekvenování nové generace. Pomocí tohoto sekvenování došlo k objasnění příčiny onemocnění řady pacientů, což mělo následně zásadní terapeutický a klinický dosah.

Docent Michal Fedorko s rektorem MU profesorem Martinem Barešem

docent Michal Fedorko - přednosta Urologické kliniky Lékařské fakulty MU a FN Brno

Michal Fedorko se habilitoval v oboru Chirurgie. Zaměřuje se na onkourologii, především na moderní léčbu a sledování pokročilých forem karcinomu prostaty, na intravezikální léčbu nádorů močového měchýře a laparoskopické operační výkony. Ve své habilitační práci se věnuje hledání nových potenciálních biomarkerů u renálního karcinomu a jejich využití při diagnostice, stanovení prognózy a sledování po léčbě. Soustředí se na výzkum zaměřený na hledání neinvazivních markerů získaných z periferní krve nebo zcela neinvazivně z moči. Docent Fedorko předkládá data, která dokládají, že nádory ledvin představují stále velké riziko pro svoji agresivitu a velké riziko mortality. Jedinou účinnou léčebnou metodou, která může vést k vyléčení, je v současnosti pouze chirurgické odstranění nádoru.

Docent Jan Křivánek s rektorem MU profesorem Martinem Barešem

docent Jan Křivánek - vedoucí Výzkumné skupiny Jana Křivánka Ústavu histologie a Embryologie Lékařské fakulty MU

Jan Křivánek se habilitoval v oboru Anatomie, histologie a embryologie. Specializuje se na studium homeostázy kmenových buněk a procesů regenerace a reparace, na vývoj nových metod ve vývojové biologii. Ve své habilitační práci se věnuje identifikaci a studiu chování kmenových buněk zubní dřeně v průběhu vývoje zubu zejména pak u tzv. hypselodontních zubů. Jedná se o vysoce aktuální téma vzhledem k potenciálnímu využití kmenových buněk zubní dřeně v rámci tzv. regenerativní medicíny. Docent Křivánek spolu se svými spolupracovníky vytvořil důležité datové soubory, které může odborná veřejnost využít k dalšímu výzkumu, a také přispěl k rozšíření a vylepšení používaných metod v buněčné a molekulární biologii.

Docentka Barbora Weinbergerová s rektorem MU profesorem Martinem Barešem

docentka Barbora Weinbergerová - Interní hematologická a onkologická klinika MU a FN Brno

Barbora Weinbergerová se habilitovala v oboru Onkologie. Zaměřuje se na myeloidní malignity, oportunní infekce a COVID-19 u imunokompromitovaných hematologických pacientů. Ve své habilitační práci se zabývá problematikou diagnostiky a léčby invazivních mykotických infekcí a COVID-19 u hematoonkologických pacientů. Při léčbě optimalizovala nekultivační metody diagnostiky invazivních mykotických infekcí. Docentka Weinbergerová prokázala redukci mortality u hematologických pacientů při časné terapii remdesivirem a rekonvalescentní plasmou. Podala důkazy o efektivitě neutralizačních protilátek snižujících riziko vzniku symptomatického onemocnění i mortality u infikovaných pacientů (COVIDEM-19).

Více o slavnostním předání jmenovacích dekretů


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info