Obhajoby závěrečných prací studentů v programu P-PooL

Pregraduální Program prO mOtivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou je výběrový program (P-PooL), v němž jsou studenti již od prvního ročníku studia aktivně zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti. Třetí ročník obhajob závěrečných prací těchto studentů se konal v úterý 20. dubna 2021.

20. 4. 2021

Bez popisku

V úterý 20. dubna 2021 studenti Všeobecného lékařství zařazení v programu P-PooL obhajovali své závěrečné práce. Třetí ročník obhajob se bohužel musel konat za přísných epidemiologických opatření a bez účasti hostů. Každý ze studentů i jejich školitelů přicházeli k obhajobám ve stanovený čas dle programu.

Obhajoby proběhly ve třech blocích, z nichž každý měl vlastní tříčlennou komisi. Členy první komise byli prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. a doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. Členy druhé komise byli prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA, a Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc., CSc. Členy třetí komise byli prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. a Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.

Představení studenta a zmínění relevantních dat z životopisu se ujala předsedkyně komise doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. Následně školitel představil svůj posudek práce studenta v rámci celého působení studenta pod jeho vedením. Školitelé nad rámec hodnocení studentovy práce zmiňovali také jejich zájmy i mimoškolní aktivity. Obhajoba prací spočívá v představení výsledků vlastní práce komisi a následuje diskuze k danému tématu. 

Díky výzkumným aktivitám na pracovištích získávají studenti přístup k datům, učí se je zpracovávat, učí se publikovat výsledky své práce i spolupráci nejen v rámci daného pracoviště, účastní se zahraničních stáží a bývají také aktivními prezentujícími na tuzemských i mezinárodních fórech.

Blahopřejeme všem studentům, kteří na výbornou obhájili své závěrečné práce:

Martin Barák
Téma: Modelování Alzheimerovy choroby in vitro pomocí lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk
Pracoviště: Ústav histologie a embryologie LF MU
Školitelka: Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.
Student výsledky své vědecké práce prezentoval na několika tuzemských konferencích (2x zisk ceny za nejlepší poster) a na Studentské vědecké konferenci (SVK) LF MU, kde se umístil v roce 2018 na 3. místě v Teoretické a preklinické sekci. Rovněž absolvoval několik zahraničních klinických i vědeckých stáží. Je spoluautorem 2 publikovaných originálních impaktovaných prací a 1 originální práce v recenzním řízení. Rukopis jeho prvoautorského přehledového článku je nyní podán k posouzení v časopise Stem Cell Reviews and Reports. Úspěšně absolvoval USMLE step 1.

Agnesa Gabuľová
Téma: Srovnání metody elastické a rigidní nitrodřeňové osteosyntézy zlomeniny holenní kosti u starších dětí
Pracoviště: Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie, LF MU a FN Brno
Školitel: prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Studentka prezentovala výsledky své práce v rámci modulu P-PooL na několika konferencích včetně Světového ortopedického kongresu v Ománu (2019). Na International Orthopaedic Student´s Conference v Polsku se umístila na 1. místě. V roce 2018 se umístila druhá v Chirurgické sekci SVK LF MU. Získaná data nyní zpracovává do formy originální práce v renomovaném časopise. Je rovněž velmi aktivní v jiných oblastech, např. působí jako vyučující na Farmakologickém ústavu LF MU a také třeba jako lektor chirurgického šití v rámci kurzů na Ústavu patologické fyziologie LF MU, resp. v SIMU.

Vít Všianský
Téma: Prognostický význam volných aminokyselin v séru u nádorů hlavy a krku
Pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF MU
Školitel: doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
Student výsledky své práce publikoval ve formě 3 originálních impaktovaných prací (z toho 2 prvoautorské práce; sumární IF 14,365), zúčastnil se podání evropského patentu a podílel se na řešení několika projektů financovaných MU. Jeho práce jsou již hojně citovány (14 citací dle WOS, h-index 2). Za svou vědeckou činnost i studijní výsledky získal 2x Cenu děkana a 1x Cenu rektora. Rovněž absolvoval 2 zahraniční klinické stáže v Německu. Úspěšně absolvoval USMLE step 1.

Zuzana Mrkvová
Téma: Benzimidazoly snižují expresi Mdm2 a MdmX a aktivují p53 v nádorových liniích se zvýšenou expresí MdmX
Pracoviště: Biologický ústav LF MU
Školitelka: doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Studentka své výsledky prezentovala na několika tuzemských konferencích, mj. na XXIII. Biologických dnech 2019, kde získala cenu za nejlepší studentskou přednášku. V průběhu studia se věnovala ještě druhému tématu, a to studiu buněčných smrtí u akutní T-lymfoblastické leukémie po účinku cytostatik. Rovněž absolvovala rozšířenou praxi na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno, kde plánuje po absolutoriu pracovat. Je první autorkou 2 originálních impaktovaných prací (sumární IF 7,823).

Jakub Sumbal
Téma: Epiteliálně-stromální interakce ve vývoji mléčné žlázy
Pracoviště: Ústav histologie a embryologie LF MU
Školitelka: Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D.
Student prezentoval výsledky své práce na dohromady sedmnácti tuzemských i zahraničních konferencích, na kterých získal 5x 1.místo a 1x 2.místo za nejlepší přednášku. Je držitelem dvou Cen děkana za vynikající vědecký výsledek v roce 2020 a 2021. Impozantní je publikační výstup, který obsahuje 6 publikovaných prací, z nichž 2 jsou prvoautorské impaktované práce originálního výzkumu v časopisech Q1 další jsou prvoautorské přehledové práce v Q1, resp. Q2 a jedna spoluautorská originální práce v Q1 (sumární IF všech jeho doposud publikovaných prací je 26,154). Další 3 prvoautorské články má v recentním řízení a dva v přípravě. Jeho práce jsou již hojně citovány (27 citací v databázi Scopus, h-index 3). Student rovněž absolvoval 5 měsíců vědecké stáže ve Francii na Institutu Pasteur, na což získal prestižní stipendium AMGEN Scholars, byl řešitelem projektu financovaného MU a podílel se na řešení 12 dalších projektů financovaných GAČR, TAČR, MU a MŠMT.

Tomáš Skutil
Téma: Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem-vliv fyziologických proměnných
Pracoviště: Neurologická klinika FN Brno a LFMU
Školitelka: doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Student publikoval výsledky své vědecké práce ve 2 spoluautorských originálních pracích a v současné době připravuje svou první prvoautorskou práci. Rovněž je spoluautorem rukopisu, který je nyní v recenzním řízení v časopise Q1. Rovněž absolvoval několik klinických stáží v Německu. Je lektorem fyziky v přípravných kurzech na Lékařskou fakultu.

Dominik Pižem
Téma: Vliv intermitentní theta-burst stimulace na kognitivní výkon mladých zdravých jedinců a pacientů s mírnou kognitivní poruchou při Alzheimerově nemoci
Pracoviště: Aplikované neurovědy - výzkumná skupina Ireny Rektorové, CEITEC MU
Školitelka: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Student publikoval výsledky své vědecké práce ve 2 spoluautorských impaktovaných pracích a v současnosti připravuje svou prvoautorskou práci. Rovněž své výsledky prezentoval na SVK LF MU a na jiných konferencích či veřejných akcích. V rámci grantu absolvoval 4-měsíční vědeckou stáž na University of Arizona a také několik klinických stáží v zahraničí (Německo, Rakousko).

Adrián Pieš
Téma: Ukládání železa v substantia nigra jako znak prodromální Parkinsonovy nemoci
Pracoviště: Aplikované neurovědy - výzkumná skupina Ireny Rektorové, CEITEC MU
Školitelka: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Student prezentoval výsledky své vědecké práce na SVK LF MU a rovněž je publikoval ve formě spoluautorského impaktovaného článku ve Q1 časopise. Absolvoval vědecké i klinické zahraniční stáže (Florida International University, University of Arizona). Úspěšně absolvoval USMLE step 1 a 2.

Lucie Ulrichová
Téma: Změny hladin plazmatických mikroRNA u pacientů s bolestmi na hrudi a dušností
Pracoviště: II. interní klinika LF MU a FNUSA, Brno
Školitel: MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Studentka prezentovala výsledky své vědecké práce na několika tuzemských konferencích včetně SVK LF MU, kde se v Interní sekci umístil v roce 2018 na 2. místě, a na Odborném setkání studentů lékařských fakult, kde získala 1. místo. Získaná klinicky významná data nyní zpracovává do podoby originální práce. Za své studijní výsledky získala 2x Cenu děkana, absolvovala zahraniční klinickou stáž (Španělsko). Ve volném čase se věnuje přípravě studentů k přijímacím zkouškám na lékařskou fakultu.

Martin Fabšík
Téma: Malé nekódující RNA, cévní funkce a oxidativní stres v rozvoji
aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU; II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně a LFMU
Školitelé: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Student opakovaně prezentoval výsledky své vědecké práce na tuzemských konferencích, včetně SVK LF MU. Rovněž je spoluautorem originální impaktované práce. Vyučuje pregraduální studenty v rámci praktických cvičení z fyziologie.

Patrícia Mužlayová
Téma: Fyloidné nádory prsníka a retrospektívny prehľad 83 klinických prípadov
Pracoviště: Klinika operační onkologie, MOÚ v Brně
Školitel: doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.
Studentka prezentovala výsledky své vědecké práce na SVK LF MU a je první autorkou práce v odborném recenzovaném časopise. Absolvovala několik klinických a výzkumných stáží včetně těch v zahraničí (Španělsko).

Martin Macháček
Téma: Vliv sildenafilu na draslíkový proud typu inward rectifier u srdečních buněk
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitelka: doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.
Student opakovaně prezentoval výsledky své vědecké práce na tuzemských i zahraničních konferencích, včetně SVK LF MU, kde se v roce 2018 umístil na 1. místě v Teoretické a preklinické sekci. Rovněž fakultu reprezentoval na národním kole SVK. Získaná data v současnosti zpracovává do formy impaktovaného originálního článku. Dvakrát získal Cenu děkana za vynikající prospěch. Podílel se na řešení několika projektů Specifického výzkumu a byl řešitelem projektu FRMU s názvem Modernizace výuky buněčné srdeční elektrofyziologie.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info