Setkání akademické obce s kandidátem na funkci děkana

Shromáždění akademické obce Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se konalo v pondělí 15. května, aby se mohl oficiálně se svým programovým prohlášením představit jediný kandidát na funkci děkana pro roky 2023-2027. Jediným kandidátem na funkci děkana pro příští období je současný děkan fakulty Martin Repko. Setkání se zúčastnil také rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

16. 5. 2023

Bez popisku

Shromáždění akademické obce Lékařské fakulty Masarykovy univerzity při příležitosti představení kandidáta na funkci děkana pro roky 2023-2027 zahájil předseda Akademického senátu doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Uvedl, že volební komisi byla doručena jediná přihláška, a to od stávajícího děkana prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D.

Předseda volební komise MUDr. Tomáš Vojtíšek zrekapituloval průběh volby a představil složení volební komise, která byla zvolena Akademickým senátem LF MU současně s vyhlášením volby kandidáta na funkci děkana v březnu tohoto roku.

Kandidátem na funkci děkana LF MU je současný děkan fakulty prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., jenž představil čtyři body svého programového prohlášení. Jsou jimi zásadní milníky a dosažené úspěchy v letech 2019-2023, odborné aktivity a osobní úspěchy v letech 2019-2023, ohlédnutí se za programovým prohlášením v roce 2019 a strategické priority LF MU pro období 2023-2027, navazující na dosavadní činnost v souladu s nastaveným strategickým záměrem.

Jsem přesvědčen, že navzdory složitým situacím, kterým jsme čelili v průběhu kritické epidemiologické situace a následně i aktuální náročné situaci ekonomické a energetické, naše lékařská fakulta obstála navzdory všem uvedeným výzvám a prosperuje ve všech svých rolích, jak vzdělávací, vědecko-výzkumné činnosti, tak je i významnou a nepřehlédnutelnou institucí se silnou společenskou rolí. Za ocenění nejen mé osobní, ale i významnosti celé naší fakulty v kontextu dalších vzdělavatelů na národní úrovni, považuji loňské zvolení předsedou Asociace děkanů lékařských fakult ČR,“ uvedl Martin Repko s tím, že se uchází o druhé funkční období s vědomím odpovědnosti za zajištění plnohodnotné kontinuity činnosti a dalšího rozvoje fakulty. „Rád bych i touto cestou poděkoval všem svým nejbližším spolupracovníkům ve vedení fakulty, stejně jako všem akademickým i neakademickým pracovníkům za konstruktivní a tvůrčí spolupráci v uplynulém období,“ uvedl na závěr svého vystoupení děkan Martin Repko.

Následně Tomáš Vojtíšek požádal o slovo rektora Martina Bareše, který poděkoval za představení uplynulých událostí, shrnutí současného dění a nastínění vizí do budoucna. „Bude-li Akademický senát Lékařské fakulty souhlasit a zvolí profesora Repka, nebudu váhat s jeho jmenováním do pozice děkana,“ prohlásil Bareš.

Na závěr byl věnován prostor dotazům všech členů akademické obce. Prof. Repko zodpověděl dva položené na diskuzním fóru, další z publika už vzneseny nebyly. Tomáš Vojtíšek poděkoval přítomným za účast, projevenou podporu kandidátovi i případné otázky v diskuzi. Zároveň pozval celou akademickou obec na zasedání AS LF MU na 23. 5. 2023 od 14:00, kdy v aule B22/116 proběhne volba kandidáta na funkci děkana.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info