Skloubili studium i výzkum. 10 studentů obhájilo závěrečné práce programu P-PooL

Již šestý ročník studentů zapojených do Pregraduálního Programu prO mOtivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou je výběrový program (P-PooL) absolvoval obhajoby závěrečných prací, a to v úterý 16. dubna 2024. Tito studenti jsou od prvního ročníku studia aktivně zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti.

18. 4. 2024

Bez popisku

Od studentů v modulu P-PooL se očekává, že výsledky své výzkumné práce průběžně aktivně prezentují na půdě LF MU, na tuzemských i zahraničních vědeckých akcích a také je publikují (ideálně jako první autoři práce s impakt faktorem) a na závěr studia shrnou v závěrečné práci, kterou obhajují před komisí. Program P-PooL na fakultě funguje již jubilejních 10 let, v letošním šestém ročníku obhajob své práce prezentovalo deset studentů Všeobecného lékařství.

Obhajoby proběhly ve třech blocích, každý blok s tříčlennou komisí, kterým předsedá doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. Členy první komise byli prof. RNDr. Eva Táborská, CSc., prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA a doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Členy druhé komise byli prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. a doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. Členy třetí komise byli prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D., prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. a Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.

Představení studenta a zmínění relevantních dat z životopisu se ujala předsedkyně Markéta Bébarová. Poté školitel představil svůj posudek práce studenta v rámci celého působení studenta pod jeho vedením. Školitelé nad rámec hodnocení studentovy práce zmiňovali také jejich zájmy i mimoškolní aktivity. Obhajoba prací spočívá v představení výsledků vlastní práce komisi a následuje diskuze k danému tématu.

Díky výzkumným aktivitám na pracovištích získávají studenti přístup k datům, učí se je zpracovávat, učí se publikovat výsledky své práce i spolupráci nejen v rámci daného pracoviště, účastní se zahraničních stáží a bývají také aktivními prezentujícími na tuzemských i mezinárodních fórech. Letos se na obhajoby přišli podívat a studenty podpořit i studenti z nižších ročníků.

Blahopřejeme všem studentům, kteří úspěšně obhájili své závěrečné práce na výbornou:

Alexandra Mýtniková
Téma: Testování nových biomarkerů sepse a covid-19
Pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika a ICRC, FNUSA, MU
Školitel: MUDr. Martin Helán, Ph.D.

David Ondráček
Téma: Změny časové a prostorové dynamiky EEG u mírné kognitivní poruchy s Lewyho tělísky
Pracoviště: 1. neurologická klinika, FNUSA, CEITEC a LF, MU
Školitel: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Kateřina Rektorová
Téma: Longitudinální studie změn bílé hmoty v návaznosti na léčbu u pacientek s mentální anorexií
Pracoviště: Psychiatrická klinika FN Brno a LF, MU
Školitel: Mgr. Petra Holštajn Zemánková, Ph.D.

Ondřej Pírek
Téma: Parametry kardiovaskulárního zdraví mladých uživatelek hormonální antikoncepce
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitelka: Xenie Budínská, Ph.D.

Natálie Rafčíková
Téma: Dysbalance kardiovaskulárního systému u dětí a dospívajících
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitel: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.

Miroslav Kassay
Téma: Tvorba knock-out linii jako nástroj validace celogenomového screeningu Rituximab-rezistentních buněk NHL
Pracoviště: VS Michala Šmídy, Centrum molekulární medicíny, CEITEC, MU
Školitel: Mgr. Michal Šmída, Dr. rer. nat.

Richard Uher
Téma: Rozdílné prostorové uložení lézí bílé hmoty u Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby a jejich kognitivní následky
Pracoviště: VS Ivana Rektora, Centrum neurověd, CEITEC, MU
Školitel: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FANA, FCMA

Veronika Hándlová
Téma: Pooperační změny poruch dýchání ve spánku v závislosti na použité anesteziologické technice - observační studie
Pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika FNUSA a LF, MU
Školitelé: prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D., EDIC, MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D.

Julia Anna Kent
Téma: Pokles počtu hospitalizací pacientů s cévní mozkovou příhodou během pandemie COVID-19 je nezávislý na incidenci COVID-19
Pracoviště: ICRC FNUSA a LF, MU
Školitelé: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.

Natálie Bradnová Pešová
Téma: Analýza vrstvy gangliových buněk a nervových vláken sítnice pomocí OCT u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem
Pracoviště: Oddělení nemocí očních a optometrie, FNUSA. MU
Školitelka: doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info