Slavnostní udílení Malých bronzových medailí vybraným absolventům Lékařské fakulty MU

Prvním bodem oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity na brněnském výstavišti v sobotu 15. 6. 2019 bylo ocenění absolventů, na něž může být univerzita obzvláště hrdá. Pamětní bronzovou medaili Masarykovy univerzity obdrželo 100 absolventů.

25. 6. 2019

Bez popisku

Součástí Festivalu MUNI 100 bylo také předávání cen absolventům, kteří byli nominováni svými fakultami za přínos v oblasti vzdělávání, vědy, společenské relevance a reprezentace univerzity. V rotundě pavilonu A na brněnském výstavišti předával rektor Mikuláš Bek spolu s představiteli fakult pamětní medaile. Tu Masarykovy univerzity obdrželo 100 absolventů (přehled všech oceněných absolventů můžete najít dle fakult zde). 

Níže se můžete seznámit se všemi osmnácti vyznamenanými absolventy lékařské fakulty, kteří přijali ocenění v podobě Malé bronzové medaile z rukou rektora Mikuláše Beka a proděkana Martina Repka. Nejprve uvádíme medailonky čtyř oceněných, kteří nemohli být na předávání přítomni a následně včetně fotografií těch, kteří přijali ocenění osobně.

Jan Černý (absolvent 1963, obor Všeobecné lékařství) (medaili převezme při jiné příležitosti)
je kardiochirurg a transplantolog, který provedl řadu mimořádně náročných a unikátních transplantací srdce, ledvin a jater. Byl dlouholetým ředitelem nezávislého Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Josef Drbal (absolvent 1983, obor Všeobecné lékařství) (medaili převezme při jiné příležitosti)
je klinickým onkologem a působí jako ředitel Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Je členem České onkologické společnosti a Společnosti pro studium a léčbu bolesti, autorem či spoluautorem téměř dvou set publikací a domácích i zahraničních přednášek.

Ivo Dvořák (absolvent 1953, obor Všeobecné lékařství, Vnitřní lékařství) (medaili převzala v zastoupení manželka Jaroslava Dvořáková)
působil více než 50 let na II. interní klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a zasloužil se o vybudování zdejší Laboratoře preventivní kardiologie. V 60. letech působil v Tunisu jako primář interního oddělení a krátkodobě i jako ředitel Oblastní nemocnice v Gafse. Je emeritním profesorem Masarykovy univerzity.

Jaromír Švestka (absolvent 1961. obor Všeobecné lékařství, specializace Psychiatrie) (medaili proto převezme při jiné příležitosti)
se odborně specializoval se na psychofarmakologii, v posledních letech se věnoval zejména metabolickým a endokrinním nežádoucím účinkům antipsychotik. Zasloužil se o vznik Krizového centra a Jednotky intenzivní psychiatrické péče v Brně. Je emeritním profesorem Masarykovy univerzity.

Ladislav Bařinka

Ladislav Bařinka (absolvent 1955, obor Všeobecné lékařství)
je světově uznávaný plastický chirurg, který dlouhá léta působil také jako přednosta Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Je autorem více než dvou desítek státních patentů a spoluautorem tří světových patentů ve svém oboru.

Boris Habanec

Boris Habanec (absolvent 1956, obor Všeobecné lékařství)
spoluzaložil a byl vedoucím II. patologicko-anatomického ústavu v Dětské nemocnici Brno, dnes působí v tamější bioptické stanici, kde se zabývá především pediatrickou onkologií. V minulosti byl dvakrát proděkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, dnes je jejím emeritním profesorem.

Bez popisku

Miroslav Hirt (absolvent 1974, obor Všeobecné lékařství)
zastává pozici přednosty Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Zároveň působí jako profesor na Masarykově univerzitě a předává studentům nejmodernější poznatky z oblasti medicínských forenzních věd. Je předsedou České společnosti soudního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Bez popisku

Zdeněk Kadaňka (absolvent 1966, obor Všeobecné lékařství)
je významným českým neurologem. Byl dlouholetým přednostou Neurologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, kde v současné době pracuje jako profesor. Je čestným členem výboru České neurologické společnosti.

Bez popisku

Roman Kraus (absolvent 1981, obor Všeobecné lékařství)
byl od roku 1992 zástupcem přednostky Anesteziologicko-resuscitační kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kterou později také vedl. Je dlouholetým ředitelem Fakultní nemocnice Brno.

Bez popisku

Zdeněk Mechl (absolvent 1953, obor Všeobecné lékařství)
dlouhodobě působil jako člen indikační komise pro nádory hlavy a krku ve Fakultní nemocnici Brno. Je spoluautorem zásadních odborných publikací popisujících současnou komplexní léčbu karcinomů oblasti hlavy a krku.

Bez popisku

Ivan Müller (absolvent 1965, obor Všeobecné lékařství)
se významně zasloužil o rozvoj Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Stál u zrodu oboru fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde se více než 20 let také významně podílel na výuce mediků.

Bez popisku

Vladimír Palyza (absolvent 1963, obor Všeobecné lékařství)
byl již za studií zaměstnán na dnešním Biochemickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Věnoval se enzymologii, využití výpočetní techniky u kriticky nemocných a toxikologickým studiím pro experimentální transplantace jater. Z politických důvodů však později nemohl dlouhá léta na fakultě působit. V roce 2014 byl jmenován emeritním profesorem.

Bez popisku

Martin Pavlík (absolvent 1994, doktorské studium 2003, obor Všeobecné lékařství, Chirurgie)
působí dlouhodobě ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, od roku 2014 je jejím ředitelem. V současnosti je také lékařem na Anesteziologicko resuscitační klinice a zároveň působí na Ústavu lékařské etiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Bez popisku

Marek Radimský (absolvent 1977, obor Všeobecné lékařství)
byl dlouholetým ředitelem Psychiatrické nemocnice Brno. V době jeho působení se významně modernizovaly léčebné postupy a proměnilo se celkové prostředí psychiatrické léčby. Navázal úzkou spolupráci nemocnice s charitními organizacemi a penziony pro důchodce, stál také u založení sdružení Práh.

Bez popisku

Aleš Roztočil (absolvent 1978, obor Všeobecné lékařství, specializace Gynekologie a porodnictví)
působí jako primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava, které pod jeho vedením jako první v České republice začalo dodržovat tzv. Desatero přirozeného porodu v porodnici. Zastává také pozici profesora na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Bez popisku

Miroslava Sedláčková (absolventka 1978, obor Stomatologie)
věnovala veškerý profesní život výzkumné činnosti a výuce studentů především v oborech histologie a embryologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2010 je zástupkyní přednosty Ústavu histologie a embryologie lékařské fakulty.

Bez popisku

Alena Štětková (absolventka 1962, obor Všeobecné lékařství)
působila v letech 1992–2002 jako ředitelka Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Nemocnice se pod jejím vedením vypracovala ve špičkové zařízení poskytující vysoce specializovanou péči občanům města Brna i celého regionu. Zastávala také pozici předsedkyně Správní rady Masarykovy univerzity.

Bez popisku

Jiří Vácha (absolvent 1962, obor Všeobecné lékařství)
je emeritním profesorem Masarykovy univerzity. Jako dlouholetý přednosta Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se zabýval molekulární patofyziologií geneticky komplexních nemocí. V poslední době se věnuje filosofii biologie z fenomenologického hlediska.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info