Předání Zlaté pamětní medaile ČLS JEP prof. Hrazdirovi

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Česká společnost lékařské fyziky ČLS JEP si Vás
dovoluje pozvat na malou slavnost u příležitosti významného životního jubilea pana
prof. MUDr. Iva Hrazdiry, DrSc.

V rámci slavnosti bude panu emeritnímu profesorovi předána z rukou představitelů České
společnosti lékařské fyziky ČLS JEP Zlatá pamětní medaile ČSL JEP za jeho celoživotní přínos v oblasti biofyziky. K životnímu jubileu pogratuluje vedení LF MU v čele s panem děkanem prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D.

Sdílení události