Pro recenzenty

Redakce postupuje příspěvky - rukopisy skript do recenzního řízení, v rámci kterého jsou ke každému rukopisu vypracovány dva recenzní posudky. V případě potřeby může být vyžádán posudek třetí.

Při výběru recenzentů je respektován požadavek, že recenzent nesmí být ze stejného pracoviště jako autor nebo spoluautoři příspěvku. Pro zpracování posudku jsou oslovováni specialisté z akademického prostředí (AV, vysoké školy), výzkumných ústavů atp.

Recenzní řízení je oboustranně otevřené, tedy autor příspěvku ani recenzent - pokud si to výslovně nepřejí - nezůstávají vzájemně anonymní.

Recenzent zpracovává recenzní posudek na základě vyplněného formuláře, kterého součástí je i samotný recenzní posudek, ale i případné další komentáře recenzenta k příspěvku. Ediční oddělení akceptuje také poznámky recenzenta přímo v elektronickém příspěvku (rukopise), a to za podmínky, že recenzent dodá vyplněný a podepsaný formulář pro recenzenty i s vlastnoručně podepsaným recenzním posudkem poštou na adresu edičního oddělení LF MU (adresa uvedena na konci textu)

Vypracované recenzní posudky jsou autorům zasílány s předstihem, aby mohli na připomínky recenzentů  zareagovat a příspěvek přepracovat nebo i okomentovat posudek recenzenta pro další následné jednání a zpracovávání rukopisu.

Práce autorů i recenzentů je honorována dle Směrnice děkana LF MU č. 4 /2011.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info