doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.

docentka – I. neurologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 6. 2020
Datum ukončení řízení 1. 6. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Epilepsy surgery
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR)
MUDr. Jana Slonková, Ph.D. (Neurologická klinika FNO a LF OU)
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D. (Ústřední vojenská nemocnice, Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 12. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. (Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol)
doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA (Neurologické oddělení Nemocnice na Homolce, Praha)
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. (II. Neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info