MUDr. Petr Lokaj


telefon: 532 23 4602, 4614
e‑mail: