doc. RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.

lektorka II – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR Brno
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 11. 2018
Datum ukončení řízení 1. 12. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Novel molecular mechanisms of cancer cell death regulation
Důvod pro omezení zveřejnění práce: licenční podmínky
Oponenti habilitační práce prof. Boris Turk, PhD (J.Stefan Institute, Lublaň, Slovinsko)
prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. (Biotechnologický ústav AV ČR, Praha)
MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. (2. LF Univerzity Karlovy, Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 10. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. (UK FF v Hradci Králové)
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. (2 LF UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 11. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info