7. 5. 2020

Specializační vzdělávání v době koronaviru, aneb příprava mladých lékařů pokračuje

Epidemie koronaviru zasáhla společnost nevídaným způsobem, současná epidemiologická situace se pochopitelně projevila i v oblasti specializačního vzdělávání. Přesto, anebo právě proto lékařské fakulty spojily své síly a okamžitě začaly hledat způsoby, jak se se situací co nejlépe vyrovnat.

Naprostou prioritou bylo, aby vzdělávání lékařů nezačalo kolabovat, ale naopak, aby současný stav neovlivnil již tak komplikovanou a leckdy trnitou cestu mladých lékařů za získáním specializované způsobilosti. Koordinanční rada pro specializační vzdělávání nejdříve provedla důkladnou analýzu současného stavu, posoudila rizika a potenciální problémy a možnosti dalšího postupu. Na základě toho byly definovány základní cíle a vymezeny možné způsoby jejich naplnění, a to v souladu se souborem vládních opatření.

Níže uvedené klíčové činnosti by nebylo možné realizovat bez vzájemné spolupráce lékařských fakult, děkanů lékařských fakult a garantů jednotlivých specializačních oborů a za maximální podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Oddělení specializačního vzdělávaní: Všechna oddělení specializačního vzdělávání byla nucena omezit úřední hodiny, nicméně všem lékařům jsou pracovníci oddělení neustále k dispozici jak e-mailem, tak telefonicky. Běžná agenda (zařazení do oborů specializačního vzdělávání, vydávání certifikátů o základním kmeni, zápočty praxe, posuzování přihlášek ke zkouškám apod.) je v plném rozsahu zajištěna. Zároveň prosíme lékaře o jistou míru trpělivosti a shovívavosti, vzhledem k obrovskému náporu dotazů, kterými jsou pracovníci jednotlivých v aktuální situaci oddělení zavaleni.

Koordinační rada pro specializační vzdělávání: Svou práci nepřerušila ani koordinační rada, jakožto koordinující orgán zabezpečující úzkou spolupráci mezi univerzitami a jejich lékařskými fakultami na jedné straně a komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví ČR na straně druhé. Jednání koordinační rady pokračují pravidelným pořádáním telekonferencí. Na každém jednání KOR projedná splnění stanovených cílů, operativně řeší vzniklé problémy a důkladně se zabývá i managementem rizik.

Specializační kurzy: Specializační kurzy, které jsou povinnou součástí teoretické části vzdělávacích programů, jsou velmi důležitým předpokladem přístupu ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni a zkoušce atestační. Z tohoto důvodu ani teoretické vzdělávání nebylo zastaveno. Většina specializačních kurzů je konána v distanční podobě. Konkrétní podoba takové to formy není jednotná a každá lékařská fakulta koná v rámci svých možností, distanční forma kurzu může být pojata jako on-line výuka (živé vysílání v reálném čase) nebo jsou lékařům poskytnuty sofistikované výukové materiály, v ucelené podobě dle náplně kurzu. Vždy jde o to, aby absolvování kurzu nebylo pro lékaře jen prostým splněním požadavku vzdělávacího programu, ale aby šlo zároveň o nástroj, který by lékaři pomohl rozšířit a upevnit své znalosti a dovednosti a usnadnil mu přípravu ke zkouškám. Pokud specifičnost některých kurzů nedovolila distanční podobu, byla navržena změna termínu konání kurzů tak, aby lékařům, pokud možno nebylo znemožněno následně přistoupit ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni a zkoušce atestační.

Testy: Specializační testy, které jsou buď součástí jednotlivých kurzů, nebo jsou podmínkou přístupu ke zkouškám, se konají také on-line. Testy probíhají v rámci velmi propracovaných a zabezpečených testovacích aplikací ve vzájemné spolupráci jednotlivých garantů specializačních oborů v rámci všech lékařských fakult.

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni: Tyto zkoušky nadále probíhají, a to plně v souladu s pokyny MZ ČR a za maximálního dodržování hygienických opatření. Vlivem vzniklé situace v březnu a začátkem dubna musely některé lékařské fakulty své termíny kmenových zkoušek zrušit. Byly však již připraveny termíny náhradní, a to ještě v prvním pololetí, aby lékaři nemuseli zakončení svého kmene posouvat o další půlrok.

Atestační zkouška: Podobná situace je u atestačních zkoušek, záměrem fakult je, aby také atestační zkoušky, jakožto poslední a závěrečný krok k získaní specializované způsobilosti, do konce prvního pololetí proběhly. Jsou připravovány v souladu s neustále aktualizovanými hygienickými opatřeními a na základě konzultací s hlavní hygieničkou. Pokud je součástí atestační zkoušky praktická část, vyžadující kontakt s pacientem ve zdravotnickém zařízení, bude tato přiměřeně modifikována, a to opět ve shodě s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na závěr by Koordinační rada pro specializační vzdělávání ráda poděkovala všem pracovníkům oddělení specializačního vzdělávání lékařských fakult za maximální pracovní nasazení, garantům specializačních oborů za rychlou orientaci v nové situaci a aktivní přístup k řešení vzniklých problémů, lektorům za přechod na nové výukové metody, děkanům lékařských fakult za maximální podporu v této nelehké situaci a ministerstvu zdravotnictví za vstřícnost při řešení vzniklých komplikací. V neposlední řadě patří poděkování také mladým lékařům za to, jak dokáží v současné době skloubit soukromý život s životem profesním, včetně dalšího vzdělávání, a jak přes veliké vytížení na svých pracovištích zvládají pokračovat ve své specializační přípravě, navštěvovat kurzy a připravovat se ke zkouškám. Ale také za pochopení a toleranci, i pro nás je stávající situace nová a hledáme cesty, jak si s ní poradit.
Věříme, že společnými silami vše úspěšně zvládneme.

Přejeme hodně zdraví a sil,
Vaši členové Koordinační rady pro specializační vzdělávání

Stáhnout článek .pdf 117 kB
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info