Pediatrický směr

Pediatrická specializace má na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity hlubší historii, než by se mohlo zdát. Poměrně nedávno byla pediatrická větev samostatným studijním oborem, podobně jako dnes třeba Zubní lékařství. Jelikož mnoho absolventů této specializace byli a někteří stále jsou aktivními pedagogy a lékaři, vznikla před léty myšlenka výchovu pediatrických absolventů obnovit. Realizace se v roce 2010 ujal prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., tehdy z pozice přednosty Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno a také následně z pozice proděkana LF MU.
V prvních letech byla nová myšlenka přijímána s různou intenzitou a ochotou, ale dnes jsou již kruhy č. 1 a 13 pevně zakotveny v sylabu a rozvrhu 4. a 5. ročníku jako „pediatrické“ a v posledním ročníku dávají vzniknout třem předporomočním skupinám, které následně předstupují před Komisi č. 4 pro SRZ z Chirurgie. Garanci nad organizací přebrala Komise pro pediatrickou specializaci, které nadále stojí včele přednosta KDCHOT.

Bez popisku

Co znamená rozšířená výuka pediatrie?

I přes jasnou profilaci směrem k dětské medicíně je třeba mít stále na paměti, že jde o program Všeobecné lékařství a není tedy možné si myslet, že se v rámci klinického studia budou studenti s rozšířenou výukou pediatrie učit pouze o dětech. Naopak jak již z názvu vyplývá, jde o rozšíření výukového penza poněkud hlouběji do specifik dětské medicíny napříč obory. V praxi to tedy znamená, že rozvrh pediatrických skupin je formálně zcela identický s rozvrhem ostatních studentů, ale většina klinických předmětů je vyučována v opačném gardu z pohledu vyučujícího pracoviště. Pakliže běžný rozvrh je koncipován například pro výuku neurologie tak, že studenti jsou z celého týdne jeden den na Klinice dětské neurologie, pak pediatrické kruhy jsou na tomto pracovišti 3 dny a 2 dny na pracovištích dospělých. Tento systém umožňuje podrobněji proniknout do specifik dětské neurologie, ale současně klade zvýšený nárok na studenty i pedagogy tím, že u toho je třeba zvládnou i látku všeobecnou, což se dobře daří.

Jaká je běžná praxe a organizace rozšířené výuky pediatrie?

Pokud se student rozhodne přihlásit se do rozšířené výuky pediatrie na LF MU a je do ní zařazen, řídí se rozvrhem jednotlivých klinických předmětů, kde nalezne izolovanou informaci přímo pro pediatrické kruhy. Většina předmětů je zahájena na dětském pracovišti, v průběhu bloku je na dospělá pracoviště odesílána v rámci určených dnů a ukončení bloku včetně zápočtu případně zkoušky proběhne opět na dětském pracovišti. Za rozvrh daného programu odpovídá garant předmětu, případné nejasnosti nebo výjimky jsou potom řešeny na úrovni Komise pro pediatrickou specializaci.

Jak se k rozšířené výuce pediatrie přihlásit?

Rozšířená výuka pediatrie je realizována od 4. ročníku. Přihlášky se odesílají na studijní oddělení v průběhu jarního semestru většinou v průběhu dubna, studenti jsou ze strany Studijního oddělení LF MU vyzváni. Součástí přihlášky je krátký motivační dopis, případně můžou být přiloženy dokládající relevantní skutečnosti potvrzující zájem a afinitu k práci s dětmi. Jelikož neexistuje jiné objektivní hodnocení v této fázi studia, je prvotní pořadník sestaven na základě studijního průměru. Pokud má student obavy, že ho toto kritérium může znevýhodnit, doporučuje komise zaslat podrobné zdůvodnění doložené například vědeckou nebo výukovou aktivitou v prostředí dětské medicíny. Tyto individuální žádosti jsou hodnoceny na jednání Komise pro pediatrickou specializaci a výsledek jednání se promítne do finálního seznamu akceptovaných studentů, a to pro každý rok 2 kruhy aktuálně po 22 studentech.

Co může absolvování rozšířené výuky pediatrie přinést?

Studenti získají zejména nadstandardní znalosti specifik dětské problematiky ve všech klinických oborech, budou během svého studia vyšetřovat a kontaktovat mnoho dětských pacientů a získají potvrzení LF MU o absolvování rozšířené výuky. Absolventi tak jsou zvýhodněni při žádosti o práci na odděleních pediatrie, dětské chirurgie, dětské psychiatrie, dětské neurologie, jsou vyhledávanými adepty na klinická pracoviště, kde je péče o děti zakomponována do všech klinických oborů a v neposlední řadě je to ideální startovní pozice pro úspěšného praktického lékaře pro děti a dorost.

Kdy a jak získat rezidenční místo v oboru Pediatrie?

O rezidenční místo v oboru Pediatrie si může zažádat absolvent Všeobecného lékařství nebo lékař ve specializační přípravě. Rezidenční místa v akredito-vaném zařízení PLDD či nemocnici, které si o toto rezidenční místo zažádají, bývají přidělována a zveřejňována MZČR dnem 30.6. daného roku. Nejdřívější možnost nástupu do zaměstnání touto cestou je, vzhledem k povinné administrativě, vždy v září.

Absolventům proto doporučujeme v tomto časovém rozmezí průběžně sledovat stránky Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a rovněž sekci rezidenčních míst na webu MZČR, kde jsou uveřejněny seznamy všech zdravotnických zařízení, která získala dotaci na rezidenční místo v daném roce. Zájemce o rezidenční místo dále podává přihlášku u příslušného zdravotnického zařízení. Výběr rezidenta je zcela v gesci jednotlivých zdravotnických zařízení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info