Promoce

Slavnostní akt promocí je akademický obřad udílení akademických titulů úspěšným absolventům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, který následuje po řádném, formálním ukončení vysokoškolského studia. Složením slibu je symbolicky potvrzeno vyřazení z akademické obce školy, které se stává tzv. alma mater. Absolventům je slavnostně předám diplom za účasti hodnostářů z řad významných osobností Lékařské fakulty, potažmo Masarykovy univerzity – rektor, děkan, proděkani a promotoři. Srdečně zváni jsou samozřejmě hosté – rodiče, příbuzní a přátelé absolventů. Promoce se obvykle konají v prostorách Auly Právnické fakulty v Brně, na ulici Veveří 70, která se nachází v přízemí budovy a je dostatečně reprezentativním celouniverzitním prostorem s bohatou historií.

Absolventi jsou o termínech konání promocí a dalších organizačních podrobnostech informováni Studijním oddělením LF MU. Převážně se jedná o rozřazení do promočních skupin, zvolení řečníka z řad studentů, oslovení promotora, jenž předává diplomy a dalších náležitostech obřadu. Před samotnou ceremonií probíhá instruktáž, případně krátký nácvik, z tohoto důvodu se absolventi dostaví hodinu před konáním akce. Ceremonii je potřeba objednat přes Obchodní centrum MU a uhradit manipulační poplatek zahrnující živou hudbu, či květinovou výzdobu.

Přejeme Vám, aby se Vám i Vašim blízkým promoce Lékařské fakulty Masarykovy univerzity líbila a byla nejen důstojným zakončením Vašeho bohatého studentského života, ale současně motivujícím odrazovým můstkem pro úspěšný vstup do Vašeho pracovního života.