Samostatná práce studenta

Povinnou součástí studijního plánu posluchačů Všeobecného a Zubního lékařství je vypracování tzv. Samostatné práce. Práci mohou vykonávat studenti nejdříve od 3. semestru studia a musí být dokončena nejdéle před zahájením státnicového období.

Samostatná práce může mít jednu z následujících forem:

- Shromáždění literatury poskytující dosavadní znalosti o zadaném tématu a zpracování údajů formou přehledové práce.
- Zpracování zadaných dat statistickými metodami, vyhodnocení výsledků, formulace závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace.
- Vlastní experimentální práci na zadané téma. Vyhodnocení experimentů, zpracování závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace.
- Za samostatnou práci je pokládána i práce vypracovaná v rámci SVOČ a přednesená na konferenci SVOČ (student požádá o uznání na Studijním oddělení).

Jednotlivé ústavy a kliniky LF MU vypisují prostřednictvím IS MU každoročně seznamy témat, na jejichž řešení se studenti mohou přihlásit. Témata jsou vypisována v Balíku Samostatná práce na IS MU. Téma práce si student může zvolit i své vlastní a současně osobně oslovit také odpovídajícího školitele, který se danou problematikou zabývá. V takovém případě se student obrátí na Studijní oddělení LF MU s žádostí o zavedení Názvu práce a školitele do IS. V obou případech je práce garantována vedoucím práce, který musí být v Balíku témat Samostatná práce jmenovitě uveden. Je zcela na školiteli, jaké formální náležitosti bude u práce vyžadovat.

Předmět je ukončen odevzdáním práce vedoucímu a obhajobou při vystoupení na příslušném pracovišti. Student si zapisuje předmět Samostatná práce během svého studia pouze jednou. Práce je hodnocena 5 kredity.

Postup při přihlašování :

  1. Studenti se přihlašují k tématům v období Registrace do semestru. Student si vybere v Balíku Samostatná práce téma, ke kterému se přihlásí. Je-li výběr tématu podmíněn souhlasem vyučujícího, požádá o souhlas. Student může kontaktovat studijní oddělení s žádostí o zavedení vlastního tématu práce a příslušného školitele.
  2. Nejpozději na počátku výuky v semestru kontaktuje student vedoucího zvolené práce a zahájí práci dle jeho pokynů. Práce na tématu trvá nejméně 1 a maximálně 3 semestry od data zaevidování.
  3. Na počátku semestru, v němž student hodlá práci ukončit, si zapíše v IS MUNI předmět VLSP03X – Samostatná práce (u studentů Všeobecného lékařství) nebo VSSP03X - Samostatná práce (u studentů Zubního lékařství). Podmínkou udělení zápočtu a příslušného počtu kreditů z tohoto předmětu je odevzdání práce vedoucímu a její obhajoba.

Před zahájením přípravy Samostatné práce je studentům doporučeno absolvování volitelného informačního semináře Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu.