Všeobecné lékařství

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete přijít na kloub tomu, jak funguje lidské tělo a zároveň pomáhat lidem v nelehkých situacích? Studium Všeobecného lékařství je společným základem a předpokladem veškerých lékařských specializací a disciplín. Každý, kdo se chce stát lékařem, musí tento program vystudovat.

Studium medicíny je vůbec nejdelší magisterský prezenční program. Musí vás totiž vybavit všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi, abyste po studiu mohli nastoupit na dráhu lékaře, pod odborným dohledem pracovat v nemocnicích a ambulantních zařízeních a zahájit další specializační vzdělání.

Studijní plán zahrnuje nejprve rozsáhlé teoretické předměty, které vám umožní pochopit fungování a strukturu těla a také mechanizmy, které můžeme případně ovlivňovat léčbou. Patří mezi ně například Anatomie, Biochemie nebo Fyziologie.

Nabyté znalosti následně využijete v preklinických předmětech, například v Patologii, Mikrobiologii nebo Farmakologii, které vám přiblíží podstatu nemocí a změny struktur tkání, orgánů a celého těla za patologických stavů a také poznáte, jaké máme možnosti zasahovat léčebně v průběhu nemocí. Teprve s těmito znalostmi pochopíte principy diagnostiky a léčby nemocí u pacientů. Získáte základy nezbytné pro lékařské uvažování v klinických předmětech jako je Chirurgie, Vnitřní lékařství nebo Diferenciální diagnostika.

Ve studiu jsou zohledněny i specifické potřeby různých věkových skupin. Během studia se seznámíte i se základy Pediatrie, Gynekologie a Porodnictví nebo Geriatrie. Získáte také znalosti v oblasti ovlivňování zdraví populace a organizace zdravotní péče.

Studium medicíny je velmi různorodé. Zahrnuje klasické přednášky, laboratorní cvičení, semináře, pitvy, ale i stáže ve zdravotnických zařízeních nebo simulační výuku. Jako medici budete mít také možnost zapojit se do výzkumných aktivit fakultních pracovišť. Vystudovat Všeobecné lékařství je velmi náročné, studium trvá 6 let (přibližně 5500 hodin výuky). Musíte počítat s tím, že pobytem ve škole a samostudiem strávíte mnoho času. Ochota naplno se věnovat studiu je předpokladem úspěchu. Odměnou za vynaložené úsilí je velmi kvalitní vzdělání umožňující zajímavé, naplňující a prestižní povolání s velkou tradicí a vysokou uplatnitelností na trhu práce.

Je studium programu pro vás?

Položte si následující otázky:

  • Mám silnou motivaci stát se lékařem?
  • Jsem ochoten věnovat studiu obrovské množství času a počítám s tím, že ani po 6 letech mé vzdělávání nekončí?
  • Jsem dobrý v předmětech biologie, chemie, fyzika a matematika?
  • Umím se rychle rozhodovat a nebojím se činit rozhodnutí?

Pokud jste odpověděli kladně, pak je tento studijní program pro vás.

„Dlouho jsem chtěl studovat přírodní obor spojený s lidským tělem. Toto dokonale splňuje právě lékařská fakulta a všeobecné lékařství. Člověk si za těch šest let dokáže najít to svoje. Ať už jde o výzkum, vývoj nových léčiv nebo samotnou klinickou profesi. Já propojil vše dohromady a získal spoustu zkušeností od mnoha profesionálů.“

David Dufek David Dufek
student všeobecného lékařství

Praxe

Nedílnou součástí studia Všeobecného lékařství je praxe, a to v rozsahu minimálně 22 týdnů. Praxe začínají po 4. semestru studia.

  • Po 4. semestru – 2 týdny na interně či chirurgii
  • Po 6. semestru – 1 týden praxe primární péče
  • Po 8. semestru – 2 týdny na interně a 2 týdny na chirurgii
  • Po 10. semestru – 2 týdny porodnictví a gynekologie
  • V 11. – 12. semestru – 3 až 7 týdnů předpromoční praxe, a to v podobě 7 týdnů vnitřního lékařství, 5 týdnů chirurgie a 3 týdnů pediatrie.

Kromě předpromočních praxí ve smluvních fakultních nemocnicích můžete absolvovat praxe i v krajských nemocnicích a na terénních pracovištích, případně v zahraničí.

Chcete vědět víc?

www.med.muni.cz

Uplatnění absolventů

Jako absolvent Všeobecného lékařství najdete široké uplatnění ve všech lékařských oborech, kde můžete pokračovat ve specializačním vzdělávání. Práci najdete v lůžkových zařízeních, ambulantní sféře a hygienické službě. Působit můžete ale také jako vědečtí pracovníci, věnovat se komerčním aktivitám ve zdravotnictví nebo v akademické sféře jako vysokoškolský učitel.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do Programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2020/2021

Za úspěšně absolvovanou přijímací zkoušku do PCŽV se uznává složená přijímací zkouška do příslušného studijního oboru na LF MU v červnu 2020 pro akademický rok 2020/2021, kdy uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Kritéria hodnocení

Podmínky přijetí do PCŽV: 1. ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do prezenčního studia v přijímacím řízení 2020/2021 3. uzavření smlouvy o PCŽV 4. uhrazení 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu pro podzimní semestr akademického roku 2020/2021

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022

Zkoušky se konají formou písemných testů 12. anebo 13. června 2020 (na výběr termínu není 100% nárok, pokud bude kapacita míst vyčerpána, bude se řídit přidělování datem podání přihlášky). Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Délka trvání testu z fyziky a chemie je 60 minut, test z biologie 50 minut. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Maximální počet bodů je 120. Bodová bonifikace vybraných kompetencí: 1) angličtina úroveň C1 a C2, držitelé certifikátů Cambridge English CAE an. CPE, IELTS s minimálním skóre7 anebo TOEFL var. IBT s minim. skóre 95 mohou získat dalších 6 bodů. 2) umístění na prvních místech = dodání úředně ověřeného dokladu "úspěšný řešitel" v krajských, národních a mezikolech předmětových soutěží kategorie A/matematika, fyzika, biologie, chemie anebo vybrané SOČ mohou získat 4 anebo 8 bodů, případně za nominace v mezinárodních kolech i 10 bodů a prominutí přijímací zkoušky. Žádosti nutno vyznačit do 29.2.2020 a podklady zaslat do 29.2.2020, nejpozději pak do 20. 5. 2020. Na pozdější dodání nelze brát zřetel.

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých (min. 380) je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY platí pouze pro magisterský obor Všeobecné lékařství, může být přijato max. 150 uchazečů, podmínkou je podání písemné žádosti do 29. 2. 2020 na studijní oddělení LF MU, kdy musí být současně splněny podmínky 1.Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být studentem 4. ročníku SŠ v ČR v denním programu ukončeném maturitní zkouškou. 2. Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři celé roky studia a pololetní vysvědčení za 4. rok studia musí být pro obor Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100. Žádost uchazeč v době podání elektronické přihlášky doloží úředně ověřenými kopiemi všech vysvědčení. Vysvědčení může ověřit a potvrdit i střední škola. Pololetní vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno potvrzeným výpisem známek. Studijní oddělení LF MU vypočte průměr na tři platná desetinná místa a vytvoří pořadník. 3. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů, biologie, chemie a fyzika v délce alespoň 1 roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ. Uchazeč nebyl klasifikován po dobu středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2 (chvalitebně). Formulář žádosti si stáhnete na: http://www.med.muni.cz/uchazeci/). Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám přijetí s prominutím přijímací zkoušky. V případě, že nevyhoví daným podmínkám, bude pozván k přijímací zkoušce. Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena nejpozději do termínu zápisu tj. do 8.7.2020.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia s přírodovědným zaměřením, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále), Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: https://www.med.muni.cz/uchazeci/magisterske-studium Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy https://is.muni.cz/go/o7k04l Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory https://is.muni.cz/go/esz0qg Modelové testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 6 let
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Konzultant programu

e‑mail: