Intenzivní péče

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Absolvováním studijního programu Intenzivní péče se stanete vysoce kvalifikovanými odborníky, oprávněnými k provádění specializovaných činností sestry pro intenzivní péči. Studium je určeno absolventům studijního oboru Všeobecná sestra i všeobecným sestrám, které již pracují nebo budou pracovat na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, jednotkách intenzivní péče, dialyzačních střediscích nebo urgentních příjmech.

Čeká vás teoretická výuka probíhající formou přednášek, seminářů, která je zajišťována odborníky z daných klinických oborů. Přednášky a semináře jsou koncipovány tak, aby vám poskytly teoretické poznatky z jednotlivých klinických oborů. Na přednášky navazují další semináře a cvičení, kde prostřednictvím moderních výukových strategií využijete teoretické poznatky a aplikujete je do praxe.

Jednotlivé dovednosti budete trénovat v odborných učebnách na výcvikových trenažerech, simulátorech a modelech. V průběhu odborné ošetřovatelské praxe máte možnost pod přímým vedením lékařů nebo sester se specializací v oboru Intenzivní péče aplikovat znalosti do praxe.

Studium je dvouleté, ukončené titulem magistr. Výuka probíhá blokově, střídáním deseti týdnů teoretické výuky (v posledním semestru sedm týdnů) s odbornou praxí. V průběhu studia máte možnost absolvovat stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus +. Také se můžete zapojit do vědecko-výzkumné činnosti v oboru ošetřovatelství.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zvládáte stresové situace?
  • Umíte se rychle rozhodovat?
  • Baví vás práce v týmu?

Pokud jste na některou z předchozích otázek odpověděli ano, je tento studijní program pro vás. Podmínkou k přijetí ke studiu v navazujícím studijním programu Intenzivní péče je úspěšné ukončení bakalářského studijního oboru Ošetřovatelství či studijního oboru Všeobecná sestra. Vzhledem k zákonným normám, které upravují získání specializované způsobilosti v oboru Intenzivní péče, lze přijímat pouze absolventy výše uvedených oborů.

Pro kombinovanou formu studia je nutné doložit výkon povolání v oboru Intenzivní péče po dobu minimálně 1 roku z období posledních šesti let, v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nebo po dobu minimálně 2 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby (do data přijímacího řízení).

Kombinovaná forma studia

Výuka kombinované formy studia je organizována do 1-2 blokových týdenních soustředění v průběhu každého semestru. Dále výuka probíhá dvakrát do měsíce, obvykle ve čtvrtky. Praxi na předepsaných klinických pracovištích lze absolvovat v průběhu semestru i zkouškového období na pracovištích akreditovaných pro daný obor.

Praxe

V průběhu praxe budete mít možnost aplikovat teoretické poznatky do reálných klinických situací pod vedením odborníků z terénu.

Praxe probíhá na pracovištích intenzivní medicíny a je organizována tak, aby navazovala na poznatky z teoretické výuky. V prezenčním studiu musíte absolvovat 760 hodin praxe, přičemž je vyžadována 100% docházka. Praxi budete plnit průběžně v blocích následujících po skončení teoretické výuky v prvním až čtvrtém semestru a v jednom bloku v průběhu letních prázdnin (po ukončení druhého semestru). V případě kombinované formy studia je nutno v průběhu studia absolvovat 280 hodin praxe. 

Čeká vás praxe na jednotkách intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitačních odděleních, dialyzačních odděleních, ambulancích bolesti, centrálních operačních sálech (úsek anestézie) a v přednemocniční péči.

Uplatnění absolventů

Studijní program připravuje absolventy – Všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru Intenzivní péče, v souladu s Vyhláškou č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

Všeobecná sestra po získání specializované způsobilosti v oboru Intenzivní péče vykonává činnosti podle § 4 a dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje a organizuje ošetřovatelskou péči, včetně specializované ošetřovatelské péče v oboru specializace.

Sestra v rámci anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče či akutního příjmu vykonává činnosti dle § 54 a § 55 při poskytování ošetřovatelské péče o pacienty starší
deseti let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí.

Jako absolvent s uvedeným vzděláním, praktickými dovednostmi a teoretickými znalostmi budete připraveni být plnohodnotnými členy širšího týmu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, pracujících na anesteziologicko – resuscitačních odděleních, na jednotkách intenzivní péče, na akutních příjmech a podobně.

Podmínky přijetí

Za úspěšně absolvovanou přijímací zkoušku do PCŽV se uznává složená přijímací zkouška do příslušného studijního programu na LF MU v červnu 2023 pro akademický rok 2023/2024, kdy uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Kritéria hodnocení

Podmínky přijetí do PCŽV: 1. ukončené příslušné bakalářské studium 2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do prezenčního studia v přijímacím řízení 2023/2024 3. uzavření smlouvy o PCŽV 4. uhrazení 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu 8. 9. 2023 pro podzimní semestr akademického roku 2023/2024.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Intenzivní péče? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Jiřina Večeřová

Konzultant programu

e‑mail:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Dana Soldánová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info