Intenzivní péče

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Absolvováním studijního programu Intenzivní péče se stanete vysoce kvalifikovanými odborníky, oprávněnými k provádění specializovaných činností sestry pro intenzivní péči. Studium je určeno absolventům studijního oboru Všeobecná sestra i všeobecným sestrám, které již pracují nebo budou pracovat na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, jednotkách intenzivní péče, dialyzačních střediscích nebo urgentních příjmech.

Čeká vás teoretická výuka probíhající formou přednášek, seminářů, která je zajišťována odborníky z daných klinických oborů. Přednášky a semináře jsou koncipovány tak, aby vám poskytly teoretické poznatky z jednotlivých klinických oborů. Na přednášky navazují další semináře a cvičení, kde prostřednictvím moderních výukových strategií využijete teoretické poznatky a aplikujete je do praxe.

Jednotlivé dovednosti budete trénovat v odborných učebnách na výcvikových trenažerech, simulátorech a modelech. V průběhu odborné ošetřovatelské praxe máte možnost pod přímým vedením lékařů nebo sester se specializací v oboru Intenzivní péče aplikovat znalosti do praxe.

Studium je dvouleté, ukončené titulem magistr. Výuka probíhá blokově, střídáním deseti týdnů teoretické výuky (v posledním semestru sedm týdnů) s odbornou praxí. V průběhu studia máte možnost absolvovat stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus +. Také se můžete zapojit do vědecko-výzkumné činnosti v oboru ošetřovatelství.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zvládáte stresové situace?
  • Umíte se rychle rozhodovat?
  • Baví vás práce v týmu?

Pokud jste na některou z předchozích otázek odpověděli ano, je tento studijní program pro vás. Podmínkou k přijetí ke studiu v navazujícím studijním programu Intenzivní péče je úspěšné ukončení bakalářského studijního oboru Ošetřovatelství či studijního oboru Všeobecná sestra. Vzhledem k zákonným normám, které upravují získání specializované způsobilosti v oboru Intenzivní péče, lze přijímat pouze absolventy výše uvedených oborů.

Pro kombinovanou formu studia je nutné doložit výkon povolání v oboru Intenzivní péče po dobu minimálně 1 roku z období posledních šesti let, v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nebo po dobu minimálně 2 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby (do data přijímacího řízení).

Kombinovaná forma studia

Výuka kombinované formy studia je organizována do 1-2 blokových týdenních soustředění v průběhu každého semestru. Dále výuka probíhá dvakrát do měsíce, obvykle ve čtvrtky. Praxi na předepsaných klinických pracovištích lze absolvovat v průběhu semestru i zkouškového období na pracovištích akreditovaných pro daný obor.

Praxe

V průběhu praxe budete mít možnost aplikovat teoretické poznatky do reálných klinických situací pod vedením odborníků z terénu.

Praxe probíhá na pracovištích intenzivní medicíny a je organizována tak, aby navazovala na poznatky z teoretické výuky. V prezenčním studiu musíte absolvovat 760 hodin praxe, přičemž je vyžadována 100% docházka. Praxi budete plnit průběžně v blocích následujících po skončení teoretické výuky v prvním až čtvrtém semestru a v jednom bloku v průběhu letních prázdnin (po ukončení druhého semestru). V případě kombinované formy studia je nutno v průběhu studia absolvovat 280 hodin praxe. 

Čeká vás praxe na jednotkách intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitačních odděleních, dialyzačních odděleních, ambulancích bolesti, centrálních operačních sálech (úsek anestézie) a v přednemocniční péči.

Uplatnění absolventů

Studijní program připravuje absolventy – Všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru Intenzivní péče, v souladu s Vyhláškou č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

Všeobecná sestra po získání specializované způsobilosti v oboru Intenzivní péče vykonává činnosti podle § 4 a dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje a organizuje ošetřovatelskou péči, včetně specializované ošetřovatelské péče v oboru specializace.

Sestra v rámci anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče či akutního příjmu vykonává činnosti dle § 54 a § 55 při poskytování ošetřovatelské péče o pacienty starší
deseti let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí.

Jako absolvent s uvedeným vzděláním, praktickými dovednostmi a teoretickými znalostmi budete připraveni být plnohodnotnými členy širšího týmu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, pracujících na anesteziologicko – resuscitačních odděleních, na jednotkách intenzivní péče, na akutních příjmech a podobně.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se konají 20. června 2024 formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z bakalářského studia Všeobecné ošetřovatelství. Test se skládá z 80 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Za nesprávnou odpověď se body neodčítají. Délka trvání testu je 90 minut. Maximální počet bodů je 80. Bakalářské studium musí být absolvováno do 20. 6. 2024, před vykonáním přijímací zkoušky do navazujícího studijního programu, nejpozději pak před zápisem do studia, tj. do 4. 7. 2024. Do 30. 4. 2024 musí uchazeč vložit do elektronické přihlášky kopii/scan diplomu z bakalářského studia, pokud je již absolventem příslušného bakalářského studia nebo zaslat na studijní oddělení originální úřední potvrzení ze studijního oddělení VŠ o právě studovaném bakalářském programu/oboru a termínu konání SZZ (tj., že bude do 20. 6. 2024, resp. nejpozději do 4. 7. 2024 absolventem uvedených bakalářských programů/oborů.) Uchazeč, který ukončil bakalářské studium do roku 2023 doplní/vloží do elektronické přihlášky kopii/scan bakalářského diplomu. V přijímacím řízení do prezenční formy studia nebudou žádná jiná kritéria zohledněna. Uchazeč, který si podává přihlášku ke studiu programu Intenzivní péče v kombinované formě studia, musí v době od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024 zaslat na Studijní oddělení LF, Kamenice 5, 625 00 Brno úřední potvrzení zaměstnavatele o absolvované praxi, formulář stáhněte na https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/pokus_navazujici_magisterske_studium/prijimaci_rizeni/IPK_-_potvrzeni_praxe_od_zamestnavatele.doc. Uchazeči navržení pro přijetí musí před zápisovou schůzkou vložit do své e-přihlášky autorizovanou konverzi bakalářského diplomu (ČR a SR) anebo nostrifikace, doložky o uznání zahraničního bakalářského vzdělání v ČR, poté je povolen distanční zápis do studia tak, aby byl proveden do 4. 7. 2024.(Studenti a absolventi bakalářského studia na LF MU potvrzení o studiu pro potřeby e-přihlášky nevkládají, lze stáhnout z ISu. V případě návrhu na přijetí vkládají příslušný elektronický diplom vystavený na MU anebo u dřívějších studií bakalářského programu prostou kopii Bc. diplomu.)

Kritéria hodnocení

Sestavuje se pořadník podle počtu bodů získaných z testů z bakalářského studia. Kapacita programu Intenzivní péče v prezenční formě studia: 30 uchazečů; Kapacita programu Intenzivní péče v kombinované formě studia: 30 uchazečů

Doporučená literatura

Tématické okruhy: https://is.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Tematicke_okruhy_a_doporucujici_literatura_k_prijimacim_zkouskam_pro_N-Mgr.pdf Písemný test shrnuje poznatky z I. - III. ročníku bakalářského studia příslušného oboru na LF MU.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Intenzivní péče? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Jiřina Večeřová

Konzultant programu

e‑mail:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Dana Soldánová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info