Optometrie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Při studiu magisterského navazujícího programu Optometrie si prohloubíte teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které jste získali při předchozím studiu bakalářského studijního programu Optika a optometrie. Ty jsou zároveň nezbytné pro výkon příslušného zdravotnického povolání. Také si osvojíte základy vědecké práce a seznámíte se se základy pedagogiky, psychologie a didaktiky.

Znalosti absolventa navazujícího magisterského studijního oboru Optometrie jsou komplexní po teoretické i praktické stránce tak, aby byl v praxi při výkonu práce optometristy schopen podle diagnózy a doporučení lékaře samostatně uplatnit vhodné vyšetřovací postupy a vybrat vhodné korekční pomůcky jak na optometrických pracovištích, tak i v provozovnách oční optiky, na privátních i státních očních klinikách nebo v refrakčních centrech.

Při studiu navazujícího magisterského programu si prohloubíte klinické vědomosti z oblastí interny, chirurgie, ortopedie, traumatologie, gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychiatrie a onkologie, které vám umožní studovat v odborných disciplínách a zvládnout speciální metody očního lékařství a optometrie.

Také si rozšíříte znalosti protetické péče u nemocných po ztrátě oka či po exenteraci očnice. Předměty zaměřené na ošetřovatelství a veřejné zdravotnictví vám doplní potřebné znalosti pro specializovaný kontakt s nemocným v rámci systému zdravotní péče.

Během studia se zdokonalíte v metodách vědecko-výzkumné a pedagogické práce tak, abyste mohli dále pokračovat ve vědecko-výzkumné kariéře.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Jste absolventem bakalářského studia optometrie?
  • Baví vás biologie člověka a fyzika, pracujete rádi s lidmi?
  • Máte rádi přesnost a precizní práci?  
  • Chcete pracovat ve zdravotnictví, ale zároveň pomáhat i zdravým lidem?
  • Máte estetické cítění?
  • Máte zájem věnovat se vědeckovýzkumné práci, prohlubovat své znalosti v oboru a podílet se na jeho dalším rozvoji?
  • Chcete umět poradit s výběrem optických korekčních pomůcek, jako jsou například brýle nebo kontaktní čočky?

Pokud jste nejméně na jednu otázku odpověděli kladně, je studium v tomto studijním programu pro vás. 

„Slepý je ten, kdo nechce vidět.“

Praxe

V rámci studia vás čeká klinická a pedagogická praxe. 

Klinická část probíhá na oční ambulanci Fakultní nemocnice u sv. Anny, v optických laboratořích a aplikačních střediscích kontaktních čoček, v privátních očních optikách a ve specializovaných ambulancích. Pro osvojení obsluhy složitých optických a oftalmologických přístrojů je součástí i praxe na Ústavu fyziky pevné fáze a na Katedře optiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 

Pedagogická část probíhající na základních a středních školách má za cíl vás připravit na výuku odborných předmětů na odborných školách zdravotnického zaměření.

Chcete vědět víc?

webová prezentace LF MU:

http://www.med.muni.cz/

přijímací řízení na LF MU:

http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

studijní programy na LF MU:

http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

informační systém LF MU:

http://is.muni.cz/

dokumenty:

https://is.muni.cz/auth/do/med/zpravyprac/Optometrie/

Uplatnění absolventů

Znalosti, které studiem získáte, jsou komplexní po teoretické i praktické stránce. Díky tomu budete v praxi při výkonu práce optometristy schopni podle diagnózy a doporučení lékaře samostatně uplatnit vhodné vyšetřovací postupy a vybrat vhodné korekční pomůcky. A to například na optometrických pracovištích, v provozovnách oční optiky, na privátních i státních očních klinikách nebo v refrakčních centrech.

Uplatnění tedy najdete zejména u poskytovatelů zdravotních služeb na pozici optometristy, ve specializované ambulanci či oční optice, případně jako konzultanti firem dodávající optické a oftalmologické přístroje.

Můžete se rovněž podílet na výuce odborných předmětů na středních, vyšších a vysokých školách zdravotnického zaměření. Po absolvování studia budete moci pracovat v týmu i samostatně.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se konají 20. června 2024 formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z bakalářského studia Optiky a optometrie. Test se skládá z 80 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Za nesprávnou odpověď se body neodčítají. Délka trvání testu je 90 minut. Maximální počet bodů je 80. Podmínkou pro podání e-přihlášky ke studiu je studium 3. ročníku bakalářského studijního programu Optika a Optometrie / Optometrie anebo jeho absolvování. Bakalářské studium musí být absolvováno do 20. 6. 2024, před vykonáním přijímací zkoušky do navazujícího studijního programu, nejpozději pak před distančním zápisem do studia, tj. do 7. 7. 2024. Do 30. 4. 2024 musí uchazeč vložit do elektronické přihlášky kopii/scan diplomu z bakalářského studia, pokud je již absolventem příslušného bakalářského studia nebo zaslat na studijní oddělení originální úřední potvrzení ze studijního oddělení VŠ o právě studovaném bakalářském programu/oboru a termínu konání SZZ (tj., že bude do 20. 6. 2024, resp. nejpozději do 7. 7. 2024 absolventem uvedených bakalářských programů/oborů.) Uchazeč, který ukončil bakalářské studium do roku 2023 doplní/vloží do elektronické přihlášky kopii/scan bakalářského diplomu. V přijímacím řízení do prezenční formy studia nebudou žádná jiná kritéria zohledněna. Uchazeči navržení pro přijetí musí před distančním zápisem vložit do své e-přihlášky autorizovanou konverzi bakalářského diplomu (ČR a SR) anebo nostrifikace, doložky o uznání zahraničního bakalářského vzdělání v ČR, poté je povolen distanční zápis do studia tak, aby byl proveden do 7. 7. 2024.(Studenti a absolventi bakalářského studia na LF MU potvrzení o studiu pro potřeby e-přihlášky nevkládají, lze stáhnout z ISu. V případě návrhu na přijetí vkládají příslušný elektronický diplom vystavený na MU anebo u dřívějších studií bakalářského programu prostou kopii Bc. diplomu.)

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení bude z uchazečů vytvořen pořadník. Pro přijetí ke studiu je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Doporučená literatura

Tématické okruhy k přijímacím zkouškám: https://is.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Tematicke_okruhy_a_doporucujici_literatura_k_prijimacim_zkouskam_pro_N-Mgr.pdf Písemný test shrnuje poznatky z I. - III. ročníku bakalářského studia příslušného oboru na LF MU.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Optometrie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info