Pracovní povinnost studentů během druhé vlny COVID-19

"Pracovní povinnost", sousloví nám známé z jara, se opět vrací do hry. Přesto však studentům, a nejen jim, často činí potíže opatření v souvislosti s Pracovní povinností správně porozumět. Kdy přesně pracovní povinnost vzniká a kdy končí? Kdo mi určí, kam mám jít pracovat a dostanu za svou práci zaplaceno? A je nutné k výkonu pracovní povinnosti nastoupit bezvýjimečně?

23. 10. 2020

Foto: MU, duben 2020

Pracovní povinnost je institut, který je v českém právním řádu upraven krizovým zákonem. Dle tohoto zákona je vládě během nouzového stavu přiznán soubor oprávnění, mezi které patří i ukládání pracovní povinnosti. Vláda tohoto svého oprávnění během druhé vlny COVID-19 využila a Usnesením vlády ze dne 12. října 2020 uložila pracovní povinnost následujícím studentům:
a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství,
b) pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství,
c) posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.,
d) všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program.

Je tedy důležité si uvědomit, že se pracovní povinnost netýká pouze mediků, ale i dalších oborů napříč fakultou. Pro vznik pracovní povinnosti konkrétnímu studentovi je ovšem dále nutné, aby mu byl doručen pracovní příkaz. Ke stanovení pracovní povinnosti příkazem je oprávněn hejtman kraje. Pracovní příkaz je potom nositelem všech podstatných informací – z pracovního příkazu se student dozví místo, den nástupu do práce i druh práce, případně bude odkázán na kontaktní osobu pracoviště, do kterého byl přiřazen. Dokud tedy studentovi není pracovní příkaz doručen, pracovní povinnost mu nevznikla. Za pracovní příkaz nelze považovat e-maily z nemocnic, které studenty žádají o pomoc. Byť je přirozené, že studenti chtějí pomáhat, je v tuto chvíli moudřejší nikde svou osobní přítomnost neslibovat, protože povolání k pracovní povinnosti má prioritu před dobrovolnickou výpomocí i před případnou pracovní dohodou.

Pracovní povinnost se nevztahuje na všechny studenty bezvýjimečně. Z pracovní povinnosti jsou vyloučeni např. studentky a studenti pečující o dítě do 15 let a těhotné studentky. Krizový zákon také myslí na situaci, kdy by mohla studentovi či jiné osobě vzniknout výkonem pracovní povinnosti újma na zdraví (riziko nákazy koronavirem nelze za takovou újmu považovat) – v takovém případě může student výkon pracovní povinnosti odmítnout. Pokud student sám trpí zdravotní indispozicí, která mu brání ve výkonu pracovní povinnosti, bude tuto skutečnost dokládat lékařským posudkem; poskytovatele, který takový posudek vystaví, si ovšem nevybírá sám student, nýbrž jej stanovuje kraj, který postup zpravidla uvede v samotném příkazu.

Dobrou zprávou pro studenty jistě je, že za vykonání pracovní povinnosti náleží náhrada. Nejedná se však o plat či mzdu, jak tomu bývá u pracovně-právních dohod. Náhradu za vykonání pracovní povinnosti totiž nevyplácí samotný poskytovatel zdravotních služeb (nenocnice), pro kterého student pracuje, nýbrž kraj. Na vyplacení náhrady má kraj až 6 měsíců od skončení nouzového stavu. Výše náhrady by měla odpovídat obvyklé mzdě za stejné či podobné práce, studenti tedy mohou počítat s částkou podobající se platu sanitáře.

Závěrem je nutno upozornit, že za bezdůvodné nevykonání pracovní povinnosti hrozí předvolaným studentům sankce v podobě pokuty, a to až do výše 50 000 Kč.

Jak tedy správně postupovat, byl-li vám doručen pracovní příkaz? V prvním případě zachovejte chladnou hlavu a v co nejbližší možné době kontaktujte pracoviště, do kterého jste byli předvoláni. Odpovědná osoba s vámi rozvrhne směny a ujasní informace ohledně finanční náhrady a její výše.

V prvním kroku zachovejte chladnou hlavu a řiďte se pokyny v Pracovním příkazu obsaženými. V co nejbližší možné době potvrďte přijetí příkazu Krajskému úřadu, dále pak kontaktujte pracoviště, do kterého jste byli umístěni. Odpovědná osoba s vámi domluví pracovně-právní náležitosti a rozvrhne směny. Informaci o Pracovní povinnosti poskytněte fakultě prostřednictvím IS MU a agendy Oznámení o pracovní povinnosti, na základě tohoto oznámení vám studijní oddělení může zadat omluvenku. Nejčastější dotazy související s Pracovní povinností naleznete zde. Nemožnost nastoupení na Pracovní povinnost řešte s příslušným krajským úřadem, který pracovní příkaz vydal.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info