Rozhovor: Co pro LF MU znamená členství v prestižní organizaci ORPHEUS

Na podzim obdržela Lékařská fakulta mezinárodní certifikát ORPHEUS, který potvrzuje kvalitu doktorského studia. Fakulta se tak řadí k více než 100 prestižním institucím jako např. Aarhus University, Karolinska Institute, University of Oslo, University of Bern, University of Basel.

7. 1. 2022

Bez popisku
Bez popisku

Mezinárodní organizace ORPHEUS (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Science in the European System) sdružuje přední vzdělavatele v doktorském studiu v oblasti biomedicíny, medicíny a health sciences. Pro LF MU znamená zisk certifikátu potvrzení skutečnosti, že zajišťuje kvalitní a ve světovém srovnání kompetitivní doktorské studium dle mezinárodně platných standardů. Členství v organizaci otevírá studentům i jejich školitelům další možnosti účasti na mezinárodních konferencích a workshopech, fakultě pak možnost získávat informace o nejnovějších trendech v PhD studiu a sdílení dobré praxe, vedoucí k udržení vysoké kvality studia. Na zkušenosti a postřehy z evaluačního procesu, který předcházel udělení certifikátu, jsme se zeptali proděkana pro vědu a doktorské studium prof. MUDr. Tomáše Kašpárka, Ph.D.

Jak probíhal proces certifikace a jaká byla hodnoticí kritéria?

Organizace ORPHEUS určila dva externí hodnotitele, kteří provedli poměrně podrobnou analýzu celého procesu doktorského studia. Zajímalo je jak legislativní ukotvení, tak praktický průběh, podmínky pro studenty, zapojení školitelů a garantů jednotlivých doktorských „škol“, výstupy doktorského studia v podobě publikací i forma a obsah dizertační práce. Tyto informace hodnotitelé porovnávali s parametry dobré praxe, které síť stanovila a publikovala. Hodnocení probíhalo v několika kolech, nejprve jsme vypracovali sebehodnotící dotazník s posouzením souladu v 68 oblastech, následně probíhala diskuse s hodnotiteli a jejich posouzení vzorku dizertačních prací a prvoautorských publikací našich studentů. Rozhodně nešlo o formální administrativní proces, dotazy hodnotitelů byly velmi konkrétní, bylo zřejmé, že mají s uskutečňováním doktorského studia v biomedicíně velké zkušenosti. Hodnotitelé byli anonymní, až po ukončení procesu jsme se dozvěděli, že se na něm podíleli seniorní kolegové z Aix-Marseille University a Otto Loewi Research Centre v Grazu, ve spolupráci s prof. Mulvanym z Aarhus University, který vystupoval v roli Labelling board chair.

Jak z pozice proděkana vnímáte zisk tohoto certifikátu a to, že se LF MU přidružila k této prestižní organizaci?

Celý proces beru jako nezávislý audit toho, jak je naše doktorské studium nastavené a jaká je úroveň dosahovaných výsledků našich studentů. Doktorské studium je v současné době pod drobnohledem, diskutuje se míra úspěšnosti i jeho kvalita. Proto je pro mě důležitý pohled zvenčí. Myslím, že nám to dává velmi silnou informaci o tom, že máme naše procesy nastaveny korektně, že odpovídají tomu, co je obvyklé na evropských univerzitách. Že naši studenti a absolventi dostávají standardní kvalitu. Oba hodnotitelé velmi pozitivně oceňovali kvalitu výsledků našich studentů, zejména těch, kteří jsou zapojení do ustanovených výzkumných skupin. I to je pro mě důležitá informace, že tento způsob organizace výzkumu na LF dává smysl.

Jaké z členství plynou pro LF MU povinnosti a výhody? Musí v budoucnu např. procházet pravidelnými evaluacemi?

Myslím, že tento „certifikát kvality“ má význam hlavně pro propagaci našeho doktorského studia mezi zahraničními uchazeči. Chceme naše doktorské studium internacionalizovat a tato informace o standardu kvality doktorské školy nám může přilákat kvalitní studenty. Zde je samozřejmě nevětším magnetem kvalita školitele a jeho výzkumu, nicméně u některých studentů může tato informace rozptýlit nějaké obavy. Pořád musíme mít na mysli to, že jsme mezinárodně ne příliš známá univerzita a musíme naši kvalitu dokazovat. Určitě je to dobrá informace i pro naše studenty, kteří se v zahraničí nemusí cítit méněcenní. Ale to je možná víc moje téma a zkušenost, současnou generaci studentů již možná srovnávání kvality západních a našich škol netrápí. O významu pro hodnocení našich doktorských programů na úrovni univerzity a naší akreditační autority RVH MU, kde budeme v blízké době obhajovat reakreditaci doktorských programů, jsem už mluvil.

Jaká doporučení z certifikačního procesu vzešla? Co nás v nejbližší budoucnosti čeká?

V zásadě jediná zásadní námitka proti našemu systému doktorského studia je naše pravidlo, vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu MU (SZŘ), že školitel je součástí komise pro obhajobu dizertační práce a disponuje hlasovacím právem. To je vnímáno jako velmi nestandardní. Tuto informaci jsme již v rámci univerzity komunikovali a budeme o ní diskutovat v rámci novelizace SZŘ, která se chystá v blízké době. No a v nejbližší budoucnosti nás čeká velké vnitřní hodnocení vědy a doktorského studia na jednotlivých pracovištích MU. Jsem velmi rád, že do hodnotící komise přijali pozvání oba hodnotitelé ORPHEUS, kteří již mají detailní informace o našich doktorských programech a můžeme tak s nimi vést diskusi o konkrétních problémech a jejich možných řešeních.

Více o organizaci ORPHEUS.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info